• Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych przez państwowego inspektora sanitarnego w związku z prowadzonym dochodzeniem epidemiologicznym

     Podstawa prawna:

     • ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
     • ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej,
     • ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi,
     • art. 6 ust. 1 lit d oraz art. 9 ust. 2 lit i Rozporządzenia RODO.

     Przepisy te nakładają m.in. na placówki oświatowe przekazanie niektórych danych osobowych osób zakażonych oraz tych, które miały z nimi kontakt, państwowemu

     inspektorowi sanitarnemu (Sanepidowi) w związku z prowadzonym dochodzeniem epidemiologicznym.

     Dane te obejmują m.in.:

     1. imię i nazwisko;
     2. datę urodzenia;
     3. numer PESEL, a w przypadku gdy osobie nie nadano tego numeru - serię i numer paszportu albo numer identyfikacyjny innego dokumentu, na podstawie którego jest możliwe ustalenie danych osobowych;
     4. płeć;
     5. adres miejsca zamieszkania;
     6. informacje o aktualnym miejscu pobytu;
     7. numer telefonu kontaktowego oraz adres poczty elektronicznej lub innych środków komunikacji elektronicznej;

     Oznacza to, że Główny Inspektor Sanitarny lub działający z jego upoważnienia inny organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej może wydawać zalecenia i wytyczne określające sposób postępowania w trakcie realizacji zadań.

     Działania podjęte przez szkoły na polecenie Państwowego Inspektora Sanitarnego (Sanepidu), w związku z prowadzonym dochodzeniem epidemiologicznym, są uzasadnione prawnie i nie naruszają przepisów o ochronie danych.