• REGULAMIN PODZIAŁU NA

    GRUPY Z ROZSZERZONYM PROGRAMEM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO

    I GRUPY BEZ ROZSZERZENIA PROGRAMU  NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO

    W KLASACH CZWARTYCH

    Podstawa prawna:

     

    1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 28 marca 2017 
     w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz.U.2017.703) 
    1.  Statut Szkoły Podstawowej nr 1 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Przasnyszu.

    § 1

    PODZIAŁ NA GRUPY – INFORMACJE OGÓLNE

     

    1. Podział na grupy z  rozszerzonym programem języka angielskiego i grupy realizujące program bez rozszerzenia jest przeprowadzany w klasach czwartych w oparciu 
     o wyniki dwóch sprawdzianów kompetencji językowej.
    2. Podział obowiązuje od pierwszego dnia nauki w klasie piątej.
    3. O zakwalifikowaniu do grupy z rozszerzonym programem języka angielskiego lub grupy realizującej program bez rozszerzenia decyduje suma punktów uzyskanych przez ucznia z dwóch sprawdzianów kompetencji językowej (kwietniowego
     i majowego). 
    4. W obydwu grupach zaawansowania jest  realizowany ten sam program nauczania języka angielskiego. W grupach z rozszerzonym programem języka angielskiego tempo wprowadzania nowego materiału przewidzianego programem jest  szybsze
     i jest możliwa realizacja treści ponadprogramowych.
    5. W klasie liczącej powyżej 24 uczniów zajęcia mogą być prowadzone w grupie oddziałowej lub międzyoddziałowej liczącej nie więcej niż 24 uczniów. W klasach
     V-VIII przy podziale uczniów na grupy należy uwzględnić stopień zaawansowania znajomości języka angielskiego.
    6. W grupie piszącej sprawdzian uczniowie, którzy uzyskali łącznie najwięcej punktów zostaną przydzieleni do grupy z rozszerzonym programem języka angielskiego. Pozostali uczniowie przydzieleni zostaną do grupy realizującej program nauczania języka angielskiego bez rozszerzenia.
    7. W sytuacjach spornych, o przydziale do grupy z rozszerzeniem lub bez rozszerzenia, prócz wyników testu, decyduje średnia arytmetyczna wszystkich punktów (ocen) uzyskanych przez ucznia  w I i II semestrze klasy czwartej.
    8. Ostatecznie o  przydziale uczniów do poszczególnych grup językowych decyduje Dyrektor Szkoły.
    9. Od wyników podziału na grupy językowe przysługuje odwołanie,  jeżeli rodzic lub prawny opiekun dziecka uzna, że zostały naruszone przepisy dotyczące procedury przydziału uczniów do grup językowych. Odwołanie składa się do Dyrektora Szkoły wskazując jednocześnie przyczynę tego odwołania w terminie 3 dni od ogłoszenia informacji o przydziale do grup. Dyrektor Szkoły jest zobowiązany do udzielenia pisemnej odpowiedzi w ciągu 3 dni od wpłynięcia odwołania. 

     

    § 2

    SPRAWDZIAN – STRUKTURA I PROCEDURY

     

    1. Podział na grupy z  rozszerzonym programem języka angielskiego lub grupy realizujące program bez rozszerzenia w klasach czwartych jest przeprowadzany w oparciu  o wyniki dwóch sprawdzianów kompetencji językowej. 

    2. Przystąpienie do sprawdzianów kompetencji językowej jest obowiązkowe dla każdego ucznia klasy czwartej z zastrzeżeniem §3 (Zwolnienia ze sprawdzianu). 

    3. Na sprawdzianie badany i oceniany jest poziom osiągnięć uczniów w zakresie trzech umiejętności:   

    • słuchania
    • czytania,
    • pisania.  

    Sprawdzian ma formę pisemną i obejmuje treści i umiejętności zawarte w wymaganiach określonych w nowej podstawie programowej dla języka obcego nowożytnego w klasach  
    I-IV szkoły podstawowej. 

    4. Sprawdzianów nie można nie zdać. Mają one tylko na celu określenie aktualnego poziomu kompetencji językowej ucznia w zakresie języka angielskiego.

    5. Obydwa sprawdziany są przeprowadzane w wyznaczonym terminie w tym samym czasie dla wszystkich klas. Każdy z nich  trwa 45 min.

    6. Sprawdziany kompetencji językowej są sprawdzane przez innego nauczyciela języka angielskiego uczącego w Szkole Podstawowej nr  1 z Oddziałami Integracyjnymi
    im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Przasnyszu, niż ten, który aktualnie uczy  dziecko
    w danej klasie. 

    § 3

    ZWOLNIENIA ZE SPRAWDZIANU

     

    1. Istnieje możliwość zwolnienia ucznia z obowiązku pisania sprawdzianów.
    2. Ze sprawdzianów są zwolnieni uczniowie z upośledzeniem w stopniu lekkim. Uczniowie ci przydzieleni są automatycznie do grupy realizującej program języka angielskiego bez rozszerzenia.
    3. Ze sprawdzianu są zwolnieni uczniowie, którzy: 
    • zajęli ( 1 - 3 miejsce w Szkole) w konkursach i olimpiadach sprawdzających umiejętności w zakresie języka angielskiego w klasach III lub IV. 

    Zwolnienie przysługuje uczniowi  na podstawie poświadczenia stwierdzającego uzyskanie wyniku przez Szkolnego Koordynatora konkursu. Zwolnienie ze sprawdzianu w takim wypadku jest równoznaczne z uzyskaniem ze sprawdzianów najwyższego wyniku
    i przydzieleniem go do grupy realizującej program języka angielskiego z rozszerzeniem.

    § 4

    TERMINY SPRAWDZIANÓW I TERMINY OGŁOSZENIA WYNIKÓW

     

    Pierwszy sprawdzian kompetencji językowej jest przeprowadzany w drugiej połowie kwietnia, a drugi sprawdzian w pierwszej połowie maja. O dokładnych terminach sprawdzianów informują wychowawcy klas IV podczas zebrań z rodzicami w marcu
    oraz za pośrednictwem dziennika elektronicznego. 

    Informacja o przydziale do grup językowych zostanie ogłoszona w pierwszym tygodniu czerwca.
    Sprawdziany będą udostępnione do wglądu zainteresowanym rodzicom w sekretariacie szkolnym. Dokumentacja dotycząca egzaminu będzie archiwizowana do końca września kolejnego roku szkolnego.  

    § 5

    DODATKOWE TERMINY SPRAWDZIANÓW I DODATKOWE TERMINY OGŁOSZENIA WYNIKÓW

    1.  W szczególnych wypadkach losowych, kiedy uczeń nie będzie w stanie uczestniczyć
    w którymś ze sprawdzianów językowych, rodzice lub prawni opiekunowie dziecka są zobowiązani do złożenia wniosku do Dyrektora Szkoły z prośbą o przystąpienie ucznia do pisania sprawdzianu w terminie dodatkowym. Wniosek musi zawierać pisemne uzasadnienie nieobecności ucznia lub zwolnienie lekarskie.  
    Wzór wniosku w załączniku nr1. 

    2. Sprawdzian w terminie dodatkowym , po rozpatrzeniu wszystkich wniosków, zostanie przeprowadzony 7 dni po terminie głównym. 

    3. Informacja o wynikach sprawdzianów pisanych w dodatkowym terminie zostanie ogłoszona w ciągu 7 dni roboczych od daty napisania sprawdzianu. 

    4. Informacja o przydziale do grup językowych zostanie ogłoszona w pierwszym tygodniu czerwca. 

    5. Uczniowie, którzy nie przystąpili do sprawdzianu, a ich rodzice lub opiekunowie prawni nie złożyli wniosku o przystąpienie ucznia do pisania sprawdzianu , zostaną przydzieleni do grupy realizującej program nauczania języka angielskiego bez rozszerzenia.

    § 6

    PRZENIESIENIE UCZNIA DO INNEJ GRUPY

    1. Przeniesienie ucznia do innej grupy językowej jest możliwe nie wcześniej niż po jednym semestrze pracy w danej grupie.

    2.  Przeniesienie ucznia  z grupy językowej z rozszerzonym programem języka angielskiego do grupy bez rozszerzenia

    Uczeń może zmienić grupę na podstawie wniosku do Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Przasnyszu.

    Wniosek może złożyć: 

    • rodzic lub prawny opiekun dziecka po zasięgnięciu opinii nauczyciela,
    • nauczyciel języka angielskiego, po uprzednim poinformowaniu rodziców lub opiekunów prawnych , jeśli postępy dziecka w nauce okażą się niezadawalające   

    Wniosek musi zawierać pisemne uzasadnienie prośby o przeniesienie do grupy realizującej program bez rozszerzenia oraz opinię nauczyciela aktualnie uczącego dziecko. 

    Wzór wniosku w załączniku nr2. 

    Przeniesienie  do innej grupy  następuje na postawie decyzji Dyrektora Szkoły. 

    3. Przeniesienie ucznia grupy językowej realizującej program bez rozszerzenia do grupy realizującej program z rozszerzeniem  

    1. Prawo takie przysługuje uczniowi, który otrzymał końcoworoczną ocenę celującą. 

    2. O przeniesienie do grupy z rozszerzonym programem nauczania języka angielskiego może się również ubiegać uczeń, który otrzymał semestralną lub końcoworoczną ocenę bardzo dobrą. 

    Przeniesienia ucznia do  grupy z rozszerzonym programem nauczania języka angielskiego  dokonuje się na podstawie: 

    - wniosku do Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Przasnyszu. 

    - sprawdzianu kompetencji językowej 

    Wniosek o przeniesienie może złożyć: 

    • rodzic lub prawny opiekun dziecka po zasięgnięciu opinii nauczyciela, 
    • nauczyciel języka angielskiego aktualnie uczący dziecko po uprzednim poinformowaniu rodziców lub opiekunów prawnych 

    Wniosek musi zawierać pisemne uzasadnienie prośby o przeniesienie do innej grupy oraz opinię nauczyciela aktualnie uczącego dziecko. 

    Wzór wniosku w załączniku nr3. 

    Sprawdzian kompetencji językowej będzie przygotowywany i sprawdzany przez nauczyciela uczącego grupę z rozszerzonym programem języka angielskiego. Jeżeli uczeń otrzyma z testu minimum 90% punktów,  będzie miał możliwość zmiany grupy. 

    Przeniesienie  do innej grupy  następuje na postawie decyzji Dyrektora Szkoły. 

    1. Termin składania wniosków - do dnia śródrocznego lub końcoworocznego  posiedzenia klasyfikacyjnego Rady Pedagogicznej w danym roku szkolnym.
    2. Rozpatrzenie wniosku i wyznaczenie terminu sprawdzianu kompetencji językowej nastąpi w ciągu 3 dni roboczych  po śródrocznym lub końcoworocznym posiedzeniu klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej.
    3. Decyzję o przeniesieniu do innej grupy  podejmuje Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Przasnyszu.

    § 7

    PRZYDZIAŁ DO GRUP JĘZYKOWYCH NOWOPRZYJĘTYCH UCZNIÓW

     

    Dotyczy uczniów, którzy zostali przyjęci do Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Przasnyszu po klasie czwartej. 

    1. Uczniowie nowoprzyjęci mają obowiązek przystąpić do sprawdzianu kompetencji językowej. 

    2. Sprawdzianu Kompetencji Językowej nie można nie zdać. Ma on tylko na celu określenie aktualnego poziomu kompetencji językowej ucznia w zakresie języka angielskiego.

    3. Termin sprawdzianu kompetencji zostanie wyznaczony  w ciągu 14 dni od rozpoczęcia nauki dziecka w szkole.

    4. Test będzie trwał 45min. 

    5. Na sprawdzianie badany i oceniany jest poziom osiągnięć ucznia w zakresie trzech umiejętności:   

    • słuchania
    • czytania,
    • pisania. 

    6. Sprawdzian ma formę pisemną.

    7. Dla ucznia przyjętego na pierwszy semestr danej klasy sprawdzian obejmuje treści
    i umiejętności zawarte w wymaganiach określonych w nowej podstawie programowej dla języka obcego nowożytnego odpowiednio dla klasy IV-VIII szkoły podstawowej. 

    8. Dla ucznia przyjętego w trakcie roku szkolnego zakres sprawdzianu jest określony przez materiał zrealizowany do tej pory przez klasę, do której został przydzielony uczeń.

    9. Wyniki sprawdzianu kompetencji językowej oraz informacja o przydziale do grupy zostanie podana rodzicowi lub opiekunowi dziecka nie później niż w ciągu 7 dni od daty napisania sprawdzianu.

    10.  Decyzję o przyjęciu ucznia do grupy realizującej program z rozszerzeniem lub bez rozszerzenia podejmuje Dyrektor Szkoły.

    Do pobrania:

    Załącznik nr 1. wniosek_-_dodatkowy_termin_testu.docx

    Załącznik nr 2. wniosek_o_zmiane_grupy_jezykowej_(_rozsz._-_podst.).doc

    Załącznik nr 3. wniosek_o_zmiane_grupy_jezykowej_(podst._-_rozszerz.).doc