• Regulamin korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych
    w Szkole Podstawowej nr 1 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Przasnyszu

    Na podstawie Statutu Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi
    im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Przasnyszu
    z dnia  07 maja 2018 r. (§ 84, ust. 2 pkt  9a)z późnzm.

    § 1.

    1. Ogólne zasady korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych zawarte są w Statucie szkoły w rozdziale Prawa i obowiązki ucznia -  par.84 pkt. 2 ust. 9.
    2. Uczniowie mogą korzystać z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych podczas przerw, wyłącznie do kontaktu z rodzicami i bliskimi.
    3. Miejscem do w/w kontaktów jest jedynie główny holl szkoły znajdujący się w pobliżu wejścia do stołówki, a w budynku przy ulicy Szkolnej dolny korytarz.
    4. Naruszenie zasad, o których mowa w Statucie oraz pkt. 2 i 3  skutkuje zatrzymaniem uczniowi telefonu, który może być odebrany z sekretariatu szkoły przez rodzica ucznia.
    5. Przeglądanie zawartości telefonu przez inne osoby niż jego właściciel jest niezgodne z prawem.
    6. Uczeń, który naruszył regulamin jest karany zakazem przynoszenia telefonu komórkowego, bądź innych urządzeń elektronicznych  do szkoły na okres  od miesiąca do jednego roku.
    7. Zakaz, o którym mowa w punkcie 6, wprowadza Dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia.
    8. W przypadku nierespektowania przez ucznia nałożonego zakazu, zastosowanie mają kary określone w  par. 84 pkt. 9 Statutu szkoły. Kary te mają wpływ na ocenę zachowania ucznia.
    9. Uczniowie mogą za zgodą lub na prośbę nauczyciela korzystać z telefonów w innych sytuacjach.
    10. Niniejszy regulamin, a także jego zmiany, ustala Dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego.

    § 2.

     

    11. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.11. 2019 r