• Rekrutacja

   • Procedura przyjmowania dziecka do klasy 1 Szkoły Podstawowej nr 1
    z Oddziałami Integracyjnymi im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Przasnyszu

     

    § 1.

    1. Do klasy I Szkoły Podstawowej nr 1 w  Przasnyszu przyjmowane są dzieci, które w danym roku kalendarzowym kończą 6 lat i nie odroczono im spełniania obowiązku szkolnego na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, zwanej dalej ustawą , a także dzieci, w stosunku art. 16 ust.1 ustawy.

    2. Wprowadzenie obniżonego wieku rozpoczynania spełniania obowiązku szkolnego rozłożone zostało na lata szkolne: 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012. W okresie tym, zgodnie z przepisami przejściowymi zawartymi w ustawie o zmianie ustawy o systemie oświaty, rodzice dzieci będą mogli na swój wniosek, bez konieczności uzyskania opinii poradni psychologiczno - pedagogicznej odroczyć lub przyspieszyć  o jeden rok rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego.

    § 2.

    1. Do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 1 w Przasnyszu przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły.

    2. W przypadku, gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami, dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły przyjmowane są na wniosek rodziców (prawnych opiekunów).

    3. Wnioski o przyjęcie do klasy I dziecka 7-letniego oraz 6-letniego (zamieszkałego w obwodzie oraz poza obwodem szkoły) składają rodzice ( prawni opiekunowie ) w sekretariacie szkoły w terminie do 15 marca bieżącego roku. Wzór wniosków stanowi załącznik nr 1, nr 2, nr 3 do niniejszego dokumentu.

    4. Do Wniosku o przyjęcie do szkoły dziecka 6-letniego, w okresie w którym obowiązują przepisy przejściowe, rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są dołączyć:

    • zaświadczenie wydane przez uprawnioną placówkę potwierdzającą, że dziecko było objęte wychowaniem przedszkolnym w roku poprzedzającym dany rok szkolny;
    • diagnozę przedszkolną tj. analizę gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole.
    • w przypadku dziecka, które nie było objęte wychowaniem przedszkolnym wymagana jest pozytywna opinia poradni psychologiczno - pedagogicznej.

    5. W celu przeprowadzenia naboru uczniów do klasy pierwszej i utworzenia zespołów klas I Dyrektor Szkoły powołuje komisję rekrutacyjną, w skład  której wchodzą:

    • wicedyrektor
    • pedagog
    • psycholog
    • nauczyciel klas integracyjnych
    • nauczyciel kształcenia zintegrowanego

    6. Gdy ilość miejsc jest ograniczona komisja rekrutacyjna w pierwszej kolejności rozpatruje pozytywnie wnioski rodziców (prawnych opiekunów) :

    • dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły,
    • dzieci, których rodzeństwo jest już uczniami szkoły,
    • dzieci pracowników szkoły.

    7. O swojej odmownej decyzji Dyrektor informuje na piśmie rodziców (prawnych opiekunów) w terminie do 15 czerwca bieżącego roku.

    8. Tworząc listy uczniów poszczególnych klas I komisja rekrutacyjna bierze pod uwagę:

    • informacje zawarte we wnioskach o przyjęcie dziecka do klasy I dotyczące przynależności do środowiska rówieśników z danej grupy przedszkolnej lub terytorialnej,
    • diagnozę gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (dotyczy dziecka 6-letniego w okresie przejściowym);
    • proporcję miedzy ilością dziewczynek i chłopców w danej klasie;
    1. Rodzice (prawni opiekunowie) dziecka będący pracownikami Szkoły Podstawowej nr 1 w Przasnyszu mają prawo wyboru zespołu klasowego i wychowawcy klasy I.
    2. Po zakończeniu prac komisji kwalifikacyjnej listy uczniów poszczególnych klas I zatwierdza Dyrektor Szkoły.
    3. Zatwierdzone listy uczniów klas I podane są do publicznej wiadomości rodziców do końca czerwca bieżącego roku.
    4. Ostatecznie o przyjęciu uczniów do szkoły oraz przydziale do oddziału decyduje Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w  Przasnyszu.
    5. W terminie do 7 dni rodzic (prawny opiekun) ma prawo odwołać się na piśmie do Dyrektora szkoły w sprawie wydanej decyzji. Dyrektor rozpatruje odwołanie do końca lipca.
    6. Spotkania rodziców (prawnych opiekunów) uczniów przyszłych klas pierwszych z Dyrekcją Szkoły oraz wychowawcami klas organizowane są do 15 czerwca bieżącego roku. Informacja o terminie w/w spotkań umieszczona zostanie na stronie internetowej szkoły, na tablicy ogłoszeń w Szkole Podstawowej nr 1 w oraz na tablicach ogłoszeń we wszystkich przedszkolach funkcjonujących w obwodzie Szkoły.

    § 3.

    1. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) naukę w szkole podstawowej może rozpocząć dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 5 lat, jeżeli wykazuje psychofizyczną dojrzałość do podjęcia nauki szkolnej. Przepis ten wchodzi w życie z dniem 01.09.2012r.

    2. Decyzję o wcześniejszym przyjęciu do szkoły podstawowej podejmuje Dyrektor Szkoły po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno - pedagogicznej.

    3. W przypadkach uzasadnionych ważnymi przyczynami rozpoczęcie spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego może być odroczone, nie dłużej jednak niż o jeden rok.

    4. Decyzję w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego podejmuje Dyrektor Szkoły po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno - pedagogicznej.

    § 4.

    Zasady rekrutacji uczniów do klasy I integracyjnej

    1. Do klasy pierwszej integracyjnej przyjmowane są dzieci pełnosprawne, które w danym roku kalendarzowym ukończyły 7 rok życia i nie odroczono im obowiązku szkolnego, a także dzieci, w stosunku do których wyrażono zgodę na przyspieszenie obowiązku szkolnego (na podstawie opinii z poradni psychologiczno - pedagogicznej i podania rodziców /prawnych opiekunów/).

    2. Do klasy pierwszej integracyjnej przyjmowane są dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych na podstawie aktualnego Orzeczenia do kształcenia specjalnego wydanego przez Publiczną Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną i na wniosek rodziców (prawnych opiekunów).

    3. Liczba uczniów niepełnosprawnych w klasie integracyjnej nie może przekroczyć 5 dzieci.

    4. W maju dzieci pełnosprawne badane są "Testem sprawdzającym poziom wiadomości i umiejętności uczniów ubiegających się o przyjęcie do pierwszej klasy integracyjnej" lub przeprowadzona będzie zabawa sprawdzająca funkcjonowanie społeczne.

    • 1. Rodzice uczniów niepełnosprawnych zakwalifikowanych do klasy integracyjnej podpisują zobowiązanie o ścisłej współpracy i wypełnianiu zaleceń edukacyjnych iwychowawczych nauczycieli pracujących z dzieckiem

    § 5.

    1. Zapisy dzieci do klasy I Szkoły Podstawowej nr 1 w Przasnyszu prowadzi sekretariat szkoły w godzinach 8.00 - 16.00

    2. Wnioski o przyjęcie dziecka do klasy I Szkoły Podstawowej nr 1 w Przasnyszu należy pobierać w sekretariacie szkoły lub ze strony internetowej  http://www.jedynka-przasnysz.pl

    § 6.

    Procedura przyjmowania dziecka do klasy I Szkoły Podstawowej nr 1 Przasnyszu wchodzi  w życie z dniem 1 września 2010 r.

    Podstawa prawna:

    Ustawa z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty( Dz.U. z 2004 r. Nr 256)

    Ustawa z dnia 19 marca 2009r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 56, poz. 458)

    Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednego typu szkół do innych ( Dz. U. Nr 26, poz. 232);

    Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 lutego 2009r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednego typu szkół do innych.

    Zarządzenie nr 6/2021 Burmistrza Przasnysza z dnia 20 stycznia 2021 r.

    Do wybranych druków wymienionych w punktach 1-3 prosimy dołączyć druk nr 4, gdyż zawarte tam informacje, chociaż dobrowolne,  są dla nas ważne ze względu na zapewnienie, jak najlepszego funkcjonowania dziecka w placówce i organizację pracy szkoły.

    Zgloszenie_dziecka_zamieszkalego_w_obwodzie_szkoly.docx

    Wniosek_przyjecie_dziecka_zamieszkalego_poza_obwodem_szkoly.docx

    Zgloszenie_dziecka_do_przedszkola.docx

    Informacje-dodatkowe.docx

    Obwod_szkoly.docx

    Zarządzenie nr 6/2021 Burmistrza z dnia 20 stycznia 2021 r.docx