• Pomoc materialna dla uczniów w roku szkolnym 2021/2022

     

    1. Stypendium szkolne dla uczniów z rodzin, w których miesięczny dochód (netto) na jednego członka rodziny nie przekracza 528,00 zł.

    Termin składania wniosków: do 15 września br.

    Pobieranie wniosków i dodatkowe informacje:

    - dla uczniów z terenu miasta – w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (Urzędu Miasta pok.  11) lub na www.mopsprzasnysz.pl,

    - dla uczniów z terenu gminy – w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej (Urząd Gminy) 

      pok. 9 lub na www.gopsprzasnysz.pl zakładka Pomoc materialna dla uczniów.

           Do wniosków należy załączyć zaświadczenia o dochodach rodziców za sierpień br.

    1. Finansowanie obiadów w stołówce szkolnej dla uczniów z rodzin, w których miesięczny dochód (netto) na jednego członka rodziny nie przekracza netto 792,00 zł. W tej sprawie rodzice uczniów powinni zgłaszać się do właściwego dla swojego miejsca zamieszkania (miejskiego lub gminnego) ośrodka pomocy społecznej, a po otrzymaniu decyzji z OPS - do kierownika stołówki szkolnej.
    2. Zasiłek szkolny w przypadkach zdarzeń losowych w rodzinie ucznia (np. wypadek, ciężka choroba, śmierć i in.) bez względu na dochód, ale nie później niż 2 miesiące od zdarzenia. Wniosek można pobrać u pedagoga szkolnego.

    Uwaga!

    W przypadku pojawienia się w rodzinie ucznia trudności materialnych nie kwalifikujących się do ubiegania się o w/w pomoc, rodzice mogą kontaktować się z wychowawcą lub pedagogiem szkolnym.