• KLAUZULA INFORMACYJNA DLA MONITORINGU

     1. Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami  Integracyjnymi im. Kawalerów Orderu Uśmiechu
      w Przasnyszu informuje, że W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach monitoringu, obowiązującego na terenie szkoły:
     2.  W Szkole Podstawowej nr 1 z Oddziałami  Integracyjnymi im. Kawalerów Orderu Uśmiechu
      w Przasnyszu działa monitoring, który stosowany jest do rejestracji zdarzeń w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniom i pracownikom przebywającym w budynku oraz najbliższym otoczeniu budynku, a także do zapewnienia ochrony mienia Szkoły.
     3. W Szkole zainstalowano 11 kamer. Obszar objęty monitoringiem stanowią:

     Kamery w budynku na ul. Żwirki i Wigury:

     • wejście główne do budynku Szkoły,
     • holl główny pomiędzy stołówka szkolną a  pokojem nauczycielskim,
     • szatnie dla uczniów –3 kamery 
     • korytarz dolny -  kamera wewnętrzna – 2 szt
     • widok na parking szkoły
     • widok na plac  między halą sportową a głównym budynkiem Szkoły
       

     Kamery w budynku na ul. Szkolnej :

     • wejście główne do budynku Szkoły,
     • holl główny budynku
     1. Podstawą prawną dla prowadzenia Monitoringu jest: art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., jako niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, w związku z art. 108a  ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 996).
     2. Przetwarzanie danych osób zarejestrowanych przez system monitoringu w szkole nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a przeglądanie
      danych odbywa się tylko w przypadku naruszenia lub podejrzenia naruszenia bezpieczeństwa.
     3. Odbiorcami Twoich  danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora. Zarejestrowane przez Monitoring dane osobowe będą przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
     4. Zapisy z monitoringu przechowywane będą przez okres do 30 dni, chyba że zapis monitoringu obejmuje  zdarzenie, w związku z którym może zostać wszczęte postępowanie – wówczas dane będą przechowywane do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Po tym czasie zostaną nadpisane nowymi danymi.
     5. Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo żądać od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu (realizacja powyższych praw musi być zgodna z przepisami prawa, na podstawie, których odbywa się przetwarzanie danych oraz z RODO).
     6. Każdej osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi
      do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych.
     7. Wejście w oznakowaną strefę objętą systemem monitoringu równoznaczne jest z wyrażeniem zgody przez każdą osobę na przetwarzanie danych jej dotyczących w zakresie: wizerunku i realizowanych danych czynności, które zostaną zarejestrowane przez kamery systemu.
     8. Osoba , której wizerunek został zarejestrowany w systemie monitoringu na prawo uzyskania informacji dotyczących operacji przetwarzania jej danych w zakresie: zasad rejestracji i zapisu informacji, sposobów zabezpieczenia informacji, a także możliwości udostępnienia zgromadzonych danych oraz ograniczenia przetwarzania.
     9. Dane zarejestrowane przez kamery nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
     10. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi  im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Przasnyszu, ul. Żwirki i Wigury 4, reprezentowana przez Dyrektora Pana Arkadiusza Siejkę, tel. 29 7522204,
      email- sp1przasnysz@gmail.com. Inspektorem Pani/Pana danych osobowych jest Pani Monika Smolińska, tel. 29 7522204, email- sp1przasnysz@gmail.com.