• KLAZULA I N F O R M A C J NA

     DLA RODZICÓW UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 1

     z ODDZIAŁAMI INTEGRACTYJNYMI W PRZASNYSZU

      

     Zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2018r.,poz. 1000) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogóle rozporządzenia o ochronie danych) oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. (Dz. U.2017 poz. 1646) w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji,

      

     Informuję Pana/Panią, że administrator danych osobowych (ADO) w Szkole Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kawalerów Orderu Uśmiechu nr 1 w Przasnyszu, ul. Żwirki i Wigury 4, zbiera i przetwarza dane osobowe oraz wizerunek Pana/Pani dziecka i członków jego rodziny pozostającej we wspólnym gospodarstwie domowym w zakresie dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczej działalności szkoły wynikających z przepisów prawa tj Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. prawo oświatowe, Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o systemie informacji oświatowej, rozporządzeń do ww ustaw. Przetwarzanie danych następuje w oparciu o konkretne i prawnie uzasadnione cele Administratora danych. Zakres przetwarzania danych jest adekwatny w jakim celu zostały lub będą zebrane.

      

     Odbiorcami Pani/Pana danych oraz Pani / Pana dziecka będą podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie przepisów prawa. Dane w ograniczonym zakresie mogą być również przekazane podmiotom realizującym zadania w oparciu o powierzenie przetwarzania danych na rzecz Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Przasnyszu.

     Czas przechowywania Pana/Pani danych osobowych oraz danych Pana/Pani dziecka jest określony prawem, zgodnie z przepisami kancelaryjno-archiwalnymi , oraz Ustawą z dnia 14 lipca 1983 o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane i czasie wskazanym przepisami prawa.

      

     Przysługuje Panu/Pani prawo do dostępu do danych, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, oraz usunięcia jeśli pozwalają na to przepisy prawa.

     Jednocześnie informuję, że Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Przasnyszu jako administrator danych osobowych – reprezentowanym przez Arkadiusza Siejkę – dyrektora szkoły (tel. 29 7522204, e-mail sp1 przasnysz@gmail.com) dołoży wszelkich starań, aby dane były zbierane, przetwarzane i chronione zgodnie z prawem. 2. Inspektorem Pani/Pana danych osobowych jest Pani Monika Smolińska, tel. 29 7522204, sp1przasnysz@gmail.com.

      

     Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami prawa jest konieczne do realizacji ustawowych celów i zadań Administratora.

      

     W przypadku przetwarzania danych w oparciu o „Wyrażenie Zgody” informujemy że zgoda może być cofnięta w dowolnym momencie beż wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.


     Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnym w Przasnyszu im Kawalerów Orderu Uśmiechu może wymagać od ucznia (opiekuna prawnego) podania danych do założenia konta potrzebnego, aby zalogować się do narzędzia zdalnego nauczania.

     W związku z koniecznością zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19, przyjęto rozwiązania, które umożliwiają organizację i realizację procesu kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Rozporządzenie z (20 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

      

     Celem tych działań jest umożliwienie realizacji podstawy programowej.

      

     Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Przasnyszu jako ADO - reprezentowanym przez pana Arkadiusza Siejkę – dyrektora szkoły zbiera dane, które są wykorzystywane wyłącznie w celu możliwości przeprowadzenia zajęć szkolnych w formie pracy zdalnej.

     Dane te są zabezpieczone poprzez zastosowanie odpowiednich technik. Dane nie są udostępniane osobom nieupoważnionym i nie będą ulegały zmianie modyfikacji.

     Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi gromadzi dane:

     •             Imię i nazwisko oraz dane kontaktowe – adres email ucznia (opiekuna prawnego)

     •             Wiek ucznia

     •             Wizerunek użytkownika (ucznia, opiekuna prawnego)

     •             Dane głosowe - wypowiadane przez użytkownika (ucznia, opiekuna prawnego)

     •             Dane tekstowe, wpisywane odręcznie i wprowadzane z klawiatury

     •             Obrazy – obrazy które uczeń ma obowiązek przesłać np. plikiem graficznym

     •             Dane o treściach multimedialnych – np. plikach audio

     •             Dane społecznościowe – kontakty i relacje jeżeli są one wykorzystywane do udzielania informacji innym użytkownikom i do komunikowania się z innymi

      

      

     O Ś W I A D C Z E N I E  W O L I

     Oświadczam, iż wyrażam zgodę na zbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych moich i mojego dziecka w systemach (programach ) podnoszących jakość edukacji w placówce szkolnej procesy dydaktyczne oraz prowadzenie dokumentacji (LIBRUS Synergia).

      

     Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie i rozpowszechnianie wizerunku mojego dziecka utrwalonego w postaci zdjęć , filmów z działalności edukacyjnej szkoły, organizowanych wydarzeń (np. konkursów, imprez, zawodów sportowych, wycieczek szkolnych, festiwali, itp.) uczęszczającego do Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Przasnyszu, a także moich i członków mojej rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym. Nie wnoszę sprzeciwu w zakresie publikacji zdjęć z udziałem mojego dziecka na stronie internetowej szkoły lub profilu społecznościowym jak również w materiałach , które mają na celu promocję szkoły ( publikacje, drukowanie, tablica absolwentów szkoły, tablica sportowca roku itp.)

      

     Wyrażam zgodę na zbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych moich i mojego dziecka w zakresie rekrutacji oraz dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczej działalności szkoły.

      

     Wyrażam zgodę na kontakt w sprawach związanych z moim dzieckiem (sytuacje kryzysowe, bezpieczeństwo, ochrona życia i zdrowia, proces edukacji) oraz działalność szkoły na podany wychowawcy mojego dziecka prywatny numer komórkowy mój (rodzica /opiekuna prawnego ucznia) oraz adres e-mail .

     Wyrażam zgodę na zbieranie i przetwarzanie danych mojego dziecka w sytuacji gdy zajęcia zostaną zawieszone w związku z panującą sytuacją epidemiologiczną COVID – 19, a które będą realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość przy użyciu wszystkich dostępnych metod i technik, systemów kształcenia na odległość, komunikatorów społecznych,
     e-podręczników itp.

      

     Oświadczam, że niniejsze oświadczenie składam dobrowolnie w imieniu mojego dziecka.