• Szkolne procedury postępowania

     w przypadku występowania przejawów demoralizacji

     i zachowań  zagrażających bezpieczeństwu uczniów

     oraz udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej

      

     Procedura postępowania nauczyciela w przypadku:

      

     1. agresywnego zachowania ucznia

      

     1. Nauczyciel, w sytuacji agresywnego zachowania ucznia, zobowiązany jest do natychmiastowej, doraźnej interwencji, polegającej na rozdzieleniu uczestników zdarzenia i przeprowadzeniu rozmowy mającej na celu ustalenie przyczyn i okoliczności zdarzenia.
     2. Przekazuje informację wychowawcy ucznia zachowującego się agresywnie.
     3. Wychowawca przeprowadza rozmowę z uczniem, uświadamiając mu nieodpowiednie (niebezpieczne) zachowanie, a następnie zawiera z nim umowę dotyczącą poprawy zachowania oraz dalszych konsekwencji w przypadku braku poprawy.
     4. Wychowawca przekazuje informację rodzicom ucznia o jego agresywnym zachowaniu,  zwracając uwagę na przeprowadzenie przez rodziców rozmowy z dzieckiem na temat jego niewłaściwego zachowania.
     5. W uzasadnionych przypadkach (zachowanie szczególnie groźne, powtarzające się lub niepokojące), wychowawca wzywa rodzica (prawnego opiekuna) do szkoły w celu poinformowania  o zajściu. Wspólnie z rodzicami i we współpracy z pedagogiem/psychologiem analizuje przyczyny agresji rozmawia na temat planu pomocy uczniowi.
     6. W przypadku utrzymywania się  nieprawidłowych relacji ucznia z rówieśnikami  (bicie, zaczepianie, dokuczanie itp.), wychowawca w porozumieniu z rodzicami ucznia kieruje go na rozmowę/terapię do pedagoga lub psychologa szkolnego. Pedagog lub psycholog może w porozumieniu z rodzicami skierować ucznia na konsultację specjalistyczną w celu otrzymania  wskazówek dotyczących. prowadzenia ucznia oraz zastosowania odpowiedniej formy terapii.
     7. W sytuacji, kiedy uczeń w dalszym ciągu stwarza zagrożenie dla innych uczniów, pedagog/psycholog szkolny w porozumieniu z dyrektorem szkoły i wychowawcą ucznia kieruje wniosek do sądu rodzinnego i nieletnich o zastosowanie środka wychowawczego zapobiegającego jego demoralizacji.

      

     1. dziecka poszkodowanego w wyniku bójki

      

     1. W przypadku ujawnienia sytuacji, w której skrzywdzone jest dziecko, nauczyciel lub inny pracownik szkoły zobowiązany jest o zgłoszenia tego faktu wychowawcy lub pedagogowi szkolnemu.
     2. Wychowawca/pedagog przeprowadza rozmowę z osobą powiadamiającą oraz uczestnikami i świadkami zdarzenia, w celu ustalenia jak największej ilości faktów.
     3. Wychowawca wraz z pedagogiem/psychologiem szkolnym  przeprowadzają z uczniem pokrzywdzonym rozmowę, udzielając mu doraźnego wsparcia.
     4. W przypadku fizycznego skrzywdzenia, uczeń odprowadzony jest przez wychowawcę do pielęgniarki szkolnej, która ocenia stan zdrowotny dziecka, udziela pierwszej pomocy  i, w uzasadnionych przypadkach, telefonicznie powiadamia rodziców o konieczności zgłoszenia się po dziecko do szkoły.
     5. Do szkoły zostają zaproszeni rodzice ucznia pokrzywdzonego. Pedagog szkolny wraz z wychowawcą powiadamiają ich o podjętych przez szkołę działaniach  interwencyjnych. W celu kontynuacji udzielania wsparcia, uczniowi zostaje zaproponowana pomoc pedagoga i psychologa szkolnego lub innego specjalisty.
     6. W przypadku stwierdzenia faktu skrzywdzenia ucznia przez osoby dorosłe /rodziców, po wstępnym rozpoznaniu sprawy, pedagog/ psycholog szkolny we współpracy z dyrektorem kieruje sprawę do sądu rodzinnego lub prokuratury.

      

     1. podejrzenia o występowanie przemocy w rodzinie ucznia

      

     1. W przypadku uzyskania informacji, że w rodzinie ucznia dochodzi do przemocy fizycznej, psychicznej, seksualnej lub innej wobec ucznia, każdy nauczyciel, pedagog, psycholog, pielęgniarka ma obowiązek powiadomienia dyrektora szkoły oraz przeprowadzenia rozmowy z uczniem w obecności psychologa.
     2. W przypadku potwierdzenia przez ucznia podejrzenia o stosowanie wobec niego przemocy nauczyciel/pedagog/psycholog wypełnia Niebieską Kartę i przekazuje ją do Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przemocy w Rodzinie, które działają przy Miejskim/Gminnym Ośrodku pomocy Społecznej.
     3. Jeżeli zachodzi podejrzenie, że w rodzinie ucznia dochodzi do przemocy wobec innego członka rodziny, nauczyciel/ pedagog/psycholog zaprasza do szkoły tego z rodziców, wobec którego stosowana jest przemoc i za jego zgodą wszczyna procedurę Niebieskiej Karty.
     4. Jeżeli informacja dotyczy przemocy seksualnej wobec ucznia, dyrektor szkoły niezwłocznie zgłasza sprawę do prokuratury.

      

     1. gdy nauczyciel (inny pracownik szkoły) zauważy, że uczeń pali papierosy, e-papierosy, pije napoje energetyzujące

      

     1. Przekazuje informację wychowawcy klasy.
     2. Wychowawca wzywa do szkoły rodziców (prawnych opiekunów)  i przekazuje im informację o zaistniałej sytuacji.
     3. Wychowawca (pedagog szkolny)  przeprowadza z uczniem i jego rodzicami rozmowę dotyczącą przyczyn i konsekwencji palenia papierosów. Efektem rozmowy powinno być zawarcie umowy naprawczej, w której uczeń zobowiązuje się do zaprzestania korzystania z w/w  używek, rodzice zaś - do kontroli zachowania dziecka.
     4. Jeżeli uczeń w dalszym ciągu pali papierosy, pedagog w porozumieniu z dyrektorem i wychowawcą kieruje sprawę do sądu rodzinnego i nieletnich o zastosowanie środka wychowawczego zapobiegającego demoralizacji ucznia.

      

     1. uzyskania informacji,  że uczeń  używa alkoholu lub innych środków, bądź przejawia inne zachowania świadczące o zagrożeniu demoralizacją (naruszenie zasad współżycia społecznego, popełnienie czynu zabronionego, systematyczne uchylanie się od obowiązku szkolnego, udział w działalności grup przestępczych i in.)

      

      1. Przekazuje uzyskaną informację wychowawcy klasy.

     Wychowawca informuje o fakcie pedagoga/psychologa szkolnego i dyrektora szkoły.

      1. Wychowawca wzywa do szkoły rodziców (prawnych opiekunów) ucznia i przekazuje im uzyskaną informację. Przeprowadza rozmowę z rodzicami oraz uczniem w ich obecności. W przypadku potwierdzenia informacji zobowiązuje ucznia do zaniechania negatywnego postępowania,  rodziców zaś - do szczególnego nadzoru nad dzieckiem. W toku interwencji może zaproponować rodzicom skierowanie dziecka do specjalistycznej placówki i udział w programie terapeutycznym.
      2. Jeżeli rodzice odmawiają współpracy lub nie stawiają się do szkoły, a  uczeń przejawia zachowania świadczące o demoralizacji ich dziecka, dyrektor szkoły pisemnie powiadamia o zaistniałej sytuacji sąd rodzinny lub policję (specjalistę ds. nieletnich KPP).
      3. Podobnie w sytuacji, gdy szkoła wykorzysta wszystkie dostępne jej środki oddziaływań wychowawczych (rozmowa z rodzicami, ostrzeżenie ucznia, spotkania z pedagogiem, psychologiem), a ich zastosowanie nie przynosi oczekiwanych rezultatów, dyrektor szkoły powiadamia sąd rodzinny lub policję. Dalszy tok postępowania leży w kompetencjach tych instytucji.
      4. W przypadku uzyskania informacji o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu przez ucznia lub wobec ucznia zgodnie z art. 304 par. 2 kodeksu postępowania karnego, dyrektor szkoły jako przedstawiciel instytucji jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić o tym prokuratora lub policję.

     f) gdy nauczyciel podejrzewa, że uczeń posiada przy sobie substancję przypominającą narkotyk

      

     1. Nauczyciel w obecności innej osoby (wychowawca, pedagog, psycholog, dyrektor) ma prawo żądać, aby uczeń przekazał mu tę substancję, Nauczyciel nie ma prawa samodzielnie wykonać czynności przeszukania odzieży ani plecaka ucznia - jest to czynność zastrzeżona wyłącznie dla policji.
     2. W przypadku, gdy uczeń, mimo polecenia, odmawia przekazania nauczycielowi substancji, dyrektor szkoły wzywa policję, która przeszukuje odzież i przedmioty należące do ucznia oraz zabezpiecza znalezioną substancję i zabiera ją do ekspertyzy.
     3. Jeżeli uczeń wyda substancję dobrowolnie, nauczyciel, po odpowiednim zabezpieczeniu, zobowiązany jest bezzwłocznie przekazać ją policji. Wcześniej próbuje ustalić, w jaki sposób i od kogo, uczeń nabył substancję. Całe zdarzenie nauczyciel dokumentuje notatką z ustaleń wraz ze swoimi spostrzeżeniami. O swoich spostrzeżeniach powiadamia dyrektora szkoły, pedagoga oraz rodziców/opiekunów ucznia.

      

      

     g) usiłowania popełnienia samobójstwa lub zamiaru samobójczego

      

     1. Pracownik szkoły, który dowiedział się o zamiarze lub usiłowaniu popełnienia samobójstwa ucznia (w szkole lub poza szkołą) natychmiast nawiązuje i podtrzymuje kontakt niewerbalny i werbalny z uczniem.
     2. Następnie zawiadamia niezwłocznie pogotowie ratunkowe, rodziców ucznia i dyrektora szkoły.
     3. Nauczyciel / dyrektor szkoły zapewnia uczniowi bezpieczeństwo fizyczne poprzez izolację ucznia od grupy rówieśniczej, stałą obecność z uczniem osoby dorosłej (pielęgniarki szkolnej) w celu udzielenia w razie potrzeby pierwszej pomocy.
     4. W uzasadnionym przypadku pedagog lub psycholog szkolny lub Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej/Poradni Zdrowia Psychicznego przeprowadza  interwencję kryzysową w klasie ucznia, w celu prewencji naśladownictwa i pomocy uczniom w odreagowaniu stresu, związanego ze zdarzeniem.
     5. Dyrektor szkoły we współpracy z wychowawcą/psychologiem/pedagogiem zapewnia realizację planu zapobiegania samobójstwom poprzez: 
     • wspieranie ucznia i jego rodziny, po zamiarze lub usiłowaniu samobójstwa zapewnienie pomocy w uzyskaniu przez ucznia i jego rodzinę wsparcia specjalistycznego (medycznego, psychologicznego, terapeutycznego) oraz realizowanie zaleceń zawartych we wskazaniach specjalistów, pracujących z uczniem.
     • opracowania i wdrażanie na terenie szkoły strategii zapobiegania samobójstwom - rozpoznawanie sytuacji uczniów z utrzymującym się obniżonym nastrojem, stanami depresyjnymi, zaburzeniami osobowości, zachowaniami autodestrukcyjnymi – i zaproponowanie odpowiedniej pomocy specjalistycznej.

      

      

     1. ucznia uchylającego się od realizowania obowiązku szkolnego

      

     1. Nauczyciel odnotowuje każdą nieobecność ucznia na prowadzonych zajęciach lekcyjnych.
     2. Rodzice mają obowiązek usprawiedliwić nieobecności dziecka w terminie ustalonym przez wychowawcę.
     3. Jeżeli liczba nieusprawiedliwionych godzin nieobecności jest niepokojąco duża (około 50%) wychowawca kontaktuje się z rodzicami ucznia w celu wyjaśnienia przyczyn długotrwałej absencji.
     4. W przypadku braku współpracy rodzica (opiekuna) z wychowawcą - rodzic nie uczestniczy w zebraniach, konsultacjach, nie wyraża chęci na spotkania indywidualne, oraz w przypadku dalszego uchylania się ucznia od obowiązku szkolnego, wychowawca zgłasza  fakt pedagogowi szkolnemu i dyrektorowi szkoły i wspólnie podejmują decyzję o podjęciu wobec rodziców ucznia działań mających na celu zobowiązanie administracyjne bądź sądowe do realizacji obowiązku szkolnego przez dziecko.

      

     1. cyberprzemocy (hejt, nękanie za pośrednictwem sieci)

      

     1. W przypadku ujawnienia sytuacji, w której stosowana jest cyberprzemoc  nauczyciel lub inny pracownik szkoły zobowiązany jest do zgłoszenia tego faktu wychowawcy lub pedagogowi/psychologowi szkolnemu.
     2. Wychowawca w porozumieniu z pedagogiem szkolnym zabezpiecza dowody świadczące o cyberprzemocy.  Należy zanotować datę i czas otrzymania materiału, treść wiadomości oraz, jeśli to możliwe, dane nadawcy (nazwę użytkownika, adres e-mail, numer telefonu komórkowego) lub adres strony internetowej, na której pojawiły się szkodliwe treści.
     3. Wychowawca wraz z pedagogiem/psychologiem szkolnym rozmawia z osobami związanymi ze zdarzeniem w celu ustalenia okoliczności i tożsamości sprawcy, a następnie informuje rodziców poszkodowanego ucznia.
     4. Identyfikacja i działania w stosunku do sprawcy:
     1. Jeżeli sprawcą zdarzenia jest uczeń lub grupa uczniów, pedagog szkolny/ psycholog szkolny/  wychowawca powinien podjąć następujące działania:
     • Poinformować o sytuacji rodziców ucznia;
     • Przeprowadzić rozmowę z uczniem (grupą uczniów), której celem jest ustalenie okoliczności zajścia oraz konsekwencji zachowań przemocowych w sieci;
     • Omówić z uczniem/uczniami skutki postępowania i poinformować o konsekwencjach regulaminowych;
     • Zobowiązać sprawcę do zaprzestania swojego działania i usunięcia z sieci szkodliwych materiałów;
     • Ustalić ze sprawcą sposób zadośćuczynienia wobec ofiary cyberprzemocy;
     • Poinformować rodziców ucznia o przebiegu zdarzenia i zapoznać z materiałem dowodowym, a także z decyzją w sprawie dalszego postępowania i podjętych przez szkołę środkach dyscyplinarnych wobec ich dziecka;
     • We współpracy z rodzicami należy opracować projekt kontraktu dla ucznia, określającego zobowiązania ucznia, rodziców i przedstawiciela szkoły oraz konsekwencje nieprzestrzegania przyjętych zobowiązań i terminy realizacji zadań zawartych w umowie;
     • Wobec sprawcy cyberprzemocy szkoła stosuje kary zawarte w Statucie Szkoły, takie same, jak w przypadku każdego rodzaju przemocy;
     • Jeśli rodzice sprawcy cyberprzemocy odmawiają współpracy lub nie stawiają się do szkoły dyrektor szkoły powinien pisemnie powiadomić o zaistniałej sytuacji sąd rodzinny.
     • jeżeli sprawca cyberprzemocy dopuścił się czynu ściganego z urzędu, dyrektor szkoły kieruje sprawę się do organów ścigania.

      

     1. W sytuacji kiedy ustalenie sprawcy nie jest możliwe lub  sprawcą zdarzenia jest osoba spoza szkoły, rodzice ucznia pokrzywdzonego zostają poinformowani o możliwości zgłoszenia sprawy na policję lub szkoła, w porozumieniu z rodzicami, kieruje sprawę do organów ścigania.

      

     1. Działania wobec ofiary cyberprzemocy:
     • Ofiara cyberprzemocy otrzymuje w szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczną udzielaną przez pedagoga lub psychologa szkolnego oraz poradę, jak ma się zachować, aby zapewnić sobie poczucie bezpieczeństwa i nie doprowadzić do eskalacji prześladowania.
     • Po zakończeniu interwencji wychowawca wraz z osobą udzielającą pomocy monitorują sytuację ucznia sprawdzając, czy nie są wobec niego podejmowane dalsze działania przemocy bądź odwetowe ze strony sprawcy.
     • Rodzice dziecka będącego ofiarą cyberprzemocy zostają poinformowani o problemie, podjętych działaniach szkoły i w miarę potrzeb, otrzymują wsparcie i pomoc specjalistów. 

      

     j) złamania przez ucznia zakazu korzystania w czasie zajęć lekcyjnych z telefonu komórkowego, dyktafonu, aparatu fotograficznego lub innego urządzenia służącego do rejestrowania dźwięku i obrazu.

     1. Naruszenie przez ucznia zasad korzystania z telefonów komórkowych podczas zajęć lekcyjnych powoduje zabranie telefonu do „depozytu” – aparat po uprzednim wyłączeniu zostaje przechowywany przez nauczyciela do zakończenia zajęć.
     2. Nauczyciel informuje o zdarzeniu wychowawcę ucznia, który przeprowadza rozmowę interwencyjno – dyscyplinującą z uczniem, a następnie powiadamia rodziców ucznia.
     3. W przypadku ponownego łamania przez ucznia zakazu korzystania z telefonu, wychowawca stosuje wobec ucznia kary wynikające ze Statutu szkoły.
     4. W przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że w/w sprzęt został wykorzystany do zarejestrowania dźwięku lub obrazu na zajęciach, ma prawo żądać od ucznia ujawnienia nagrania i przekazania mu sprzętu użytego do rejestracji (w obecności innej osoby dorosłej).
     5. W przypadku, gdy nauczyciel jest pewien, że doszło do rejestracji lub gdy uczeń odmawia ujawnienia nagrania nauczyciel powiadamia o tym fakcie wychowawcę i pedagoga szkolnego lub dyrektora szkoły. Zabezpiecza sprzęt wykorzystany do rejestracji w celu uniemożliwienia jej skasowania i przekazuje go wychowawcy, pedagogowi lub dyrektorowi szkoły.
     6. Wychowawca i pedagog szkolny przeprowadzają rozmowę z uczniem, ustalają okoliczności i cel użycia przez niego sprzętu rejestrującego i za jego zgodą odtwarzają ewentualne nagranie.
     7. W przypadku, gdy uczeń odmawia ujawnienia nagrania lub nie chce dobrowolnie przekazać sprzętu nauczycielowi, wychowawca wzywa do szkoły rodziców (prawnych opiekunów) ucznia i przekazuje im uzyskane informacje o zdarzeniu. Przeprowadza rozmowę z uczniem w obecności rodziców, zobowiązuje go do natychmiastowego skasowania ewentualnego nagrania i wyjaśnia konsekwencje związane z jego upowszechnianiem lub opublikowaniem.
     8. Wychowawca sporządza notatkę z rozmowy.
     9. Jeżeli uczeń odmawia ujawnienia nagrania, a rodzice ucznia nie podejmują współpracy ze szkołą, dyrektor szkoły przekazuje sprawę policji.

      

     k) zgłoszenia się do szkoły po dziecko rodzica pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.

      

     1. Nauczyciel, który podejrzewa lub otrzymuje informację o tym, że po dziecko przyszedł rodzic (opiekun) pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, powiadamia dyrektora szkoły.
     2. Dyrektor wydaje dyspozycje, które umożliwią odizolowanie dziecka od nietrzeźwego rodzica.
     3. Jeżeli rodzic podczas próby odbierania dziecka zachowuje się agresywnie, dyrektor lub nauczyciel zawiadamia policję.
     4. Dyrektor/nauczyciel nawiązuje kontakt z drugim rodzicem, informuje o zaistniałej sytuacji oraz ustala sposób dalszego postępowania w celu odebrania dziecka ze szkoły. W przypadku braku  kontaktu z rodzicem  podejmuje próbę skontaktowania się z osobami wskazanymi przez rodziców w upoważnieniu do odbioru dziecka ze szkoły.
     5. Dziecko odbiera drugi rodzic lub na podstawie ustaleń z rodzicami nauczyciel przekazuje dziecko osobie upoważnionej. W sytuacji, gdy rodzic lub upoważniona pisemnie osoba nie może odebrać dziecka, rodzic może jednorazowo wskazać (upoważnienie ustne) inną pełnoletnią osobę, podając jej dane. Osoba upoważniona w momencie odbioru dziecka powinna mieć przy sobie dowód osobisty i na żądanie nauczyciela okazać go.
     6.  Jeżeli nie ma możliwości kontaktu z drugim rodzicem lub osobą upoważnioną do odbioru dziecka ze szkoły, nauczyciel informuje dyrektora o zaistniałej sytuacji. Dyrektor podejmuje decyzję co do dalszego trybu  postępowania z uwzględnieniem: decyzji o ponownej próbie skontaktowania się z osobami mogącymi odebrać dziecko ze szkoły. W  tym czasie dziecko pozostaje pod opieką nauczyciela. W przypadku wyczerpania wszelkich możliwości odbioru dziecka przez rodzica lub osobę upoważnioną dyrektor,  podejmuje decyzję o zawiadomieniu policji, która przejmuje opiekę nad dzieckiem i postanawia o ewentualnym oddaniu dziecka pod opiekę innym członkom  rodziny lub o tymczasowym umieszczeniu w placówce opiekuńczej. Dalsze decyzje wobec rodziny leżą w kompetencjach sądu rodzinnego.
     7. Dyrektor sporządza notatkę służbową z przebiegu zdarzenia.
     8. Po zdarzeniu dyrektor/ pedagog szkolny przeprowadza rozmowę z rodzicami w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji oraz zobowiązuje ich do przestrzegania zasad obowiązujących w szkole, dotyczących odbioru dziecka z placówki oraz przedstawia ofertę pomocy w zakresie diagnozy i leczenia uzależnień.