• Szkolne procedury postępowania w przypadku występowania przejawów demoralizacji
     i zachowań  zagrażających bezpieczeństwu uczniów
     oraz udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej

      

     Procedura postępowania nauczyciela w przypadku:

     A.   agresywnego zachowania ucznia

      

     1. Nauczyciel, w sytuacji agresywnego zachowania ucznia, zobowiązany jest do natychmiastowej, doraźnej interwencji, polegającej na rozdzieleniu uczestników zdarzenia i przeprowadzeniu rozmowy mającej na celu ustalenie przyczyn i okoliczności zdarzenia.
     2. Przekazuje informację wychowawcy ucznia zachowującego się agresywnie.
     3. Wychowawca przeprowadza rozmowę z uczniem, uświadamiając mu nieodpowiednie (niebezpieczne) zachowanie, a następnie zawiera z nim umowę dotyczącą poprawy zachowania oraz dalszych konsekwencji w przypadku braku poprawy.
     4. Wychowawca przekazuje informację rodzicom ucznia o jego agresywnym zachowaniu,  zwracając uwagę na przeprowadzenie przez rodziców rozmowy z dzieckiem na temat jego niewłaściwego zachowania oraz budowania pozytywnych relacji międzyludzkich.
     5. W uzasadnionych przypadkach (zachowanie szczególnie groźne lub niepokojące), wychowawca wzywa rodzica (prawnego opiekuna) do szkoły w celu poinformowania  o zajściu. Wspólnie z rodzicami i we współpracy z pedagogiem analizuje przyczyny zaburzonego zachowania i rozmawia na temat doboru metod wychowawczych.
     6. W przypadku utrzymywania się  nieprawidłowych relacji ucznia z rówieśnikami  (pobicia, zaczepianie itp.), wychowawca w porozumieniu z rodzicami dziecka kieruje je na rozmowę/terapię do pedagoga lub psychologa szkolnego. Pedagog lub psycholog może w porozumieniu z rodzicami skierować ucznia na konsultację specjalistyczną w celu otrzymania  wskazówek dotyczących. prowadzenia ucznia oraz zastosowania odpowiedniej formy terapii.
     7. W sytuacji, kiedy uczeń w dalszym ciągu stwarza zagrożenie dla innych uczniów, pedagog szkolny w porozumieniu z dyrektorem szkoły i wychowawcą ucznia kieruje wniosek do sądu rodzinnego i nieletnich o zastosowanie środka wychowawczego zapobiegającego demoralizacji ucznia.

      B.   dziecka poszkodowanego w wyniku bójki.

      

     1. W przypadku ujawnienia sytuacji, w której skrzywdzone jest dziecko, nauczyciel lub inny pracownik szkoły zobowiązany jest o zgłoszenia tego faktu wychowawcy lub pedagogowi szkolnemu.
     2. Wychowawca (pedagog szkolny) przeprowadza z osobą powiadamiającą oraz uczestnikami zdarzenia wywiad w celu ustalenia jak największej ilości faktów.
     3. Wychowawca wraz z pedagogiem/psychologiem szkolnym  przeprowadzają z uczniem pokrzywdzonym rozmowę, udzielając mu doraźnego wsparcia.
     4. W przypadku fizycznego skrzywdzenia, uczeń odprowadzony jest przez wychowawcę do pielęgniarki szkolnej, która ocenia stan zdrowotny dziecka, udziela pierwszej pomocy  i w uzasadnionych przypadkach telefonicznie powiadamia rodziców o konieczności zgłoszenia się po dziecko do szkoły.
     5. Do szkoły zostają zaproszeni rodzice dziecka pokrzywdzonego. Pedagog szkolny wraz z wychowawcą powiadamiają ich o podjętych przez szkołę działaniach  interwencyjnych. W celu kontynuacji udzielania wsparcia dziecku zostaje zaproponowana pomoc pedagoga i psychologa szkolnego lub innego specjalisty.
     6. W przypadku podejrzenia o krzywdzenie dziecka przez osoby dorosłe (rodzice), po wstępnym rozpoznaniu sprawy, pedagog/ psycholog szkolny we współpracy z dyrektorem kieruje sprawę do sądu rodzinnego.
     7. Pedagog szkolny wraz z wychowawcą  ucznia krzywdzącego przeprowadzają z nim rozmowę wychowawczą
     8. Wobec ucznia krzywdzącego zastosowana zostaje „Procedura postępowania nauczyciela  w przypadku agresywnego zachowania ucznia".

      

     C.   podejrzenia o występowanie przemocy w rodzinie ucznia

      

     1. W przypadku uzyskania informacji, że w rodzinie ucznia dochodzi do przemocy fizycznej, psychicznej, seksualnej lub innej każdy nauczyciel, pedagog, psycholog, pielęgniarka ma obowiązek powiadomienia dyrektora szkoły oraz przeprowadzenia rozmowy z ofiarą przemocy.
     2. Jeżeli ofiarą przemocy jest uczeń rozmowa powinna odbyć się w obecności psychologa szkolnego lub rodzica / opiekuna (nie podejrzewanego o sprawstwo). W przypadku potwierdzenia przez ucznia podejrzenia o stosowanie wobec niego przemocy nauczyciel/pedagog/psycholog rozpoczyna procedurę Niebieskiej Karty.
     3. Jeżeli uczeń jest świadkiem przemocy w rodzinie nauczyciel/ pedagog/psycholog zaprasza do szkoły tego z rodziców, wobec którego stosowana jest przemoc i za jego zgodą wszczyna procedurę Niebieskiej Karty.
     4. Jeżeli informacja dotyczy przemocy seksualnej dyrektor szkoły niezwłocznie zgłasza sprawę do prokuratury.

      

     D.   gdy nauczyciel (inny pracownik szkoły) zauważy, że uczeń pali papierosy

      

     1. Przekazuje informację wychowawcy klasy lub pedagogowi szkolnemu.
     2. Wychowawca (pedagog szkolny) wzywa do szkoły rodziców (prawnych opiekunów)  i przekazuje im informację o fakcie palenia papierosów przez dziecko.
     3. Wychowawca (pedagog szkolny)  przeprowadza z uczniem i jego rodzicami rozmowę dotyczącą przyczyn i konsekwencji palenia papierosów.
     4. Efektem rozmowy powinno być zawarcie umowy naprawczej, w której uczeń zobowiązuje się do niepalenia papierosów, rodzice zaś do szczególnej kontroli zachowania dziecka.
     5. W przypadku ponownego palenia papierosów decyzją dyrektora szkoły, uczeń otrzymuje karę przewidzianą w Statucie szkoły.
     6. W przypadku powtarzającego się palenia papierosów przez ucznia, pedagog szkolny w porozumieniu z  wychowawcą  podejmuje działania terapeutyczne wobec ucznia.
     7. Jeżeli uczeń w dalszym ciągu pali papierosy, pedagog w porozumieniu z dyrektorem i wychowawcą sprawę do sądu rodzinnego i nieletnich o zastosowanie środka wychowawczego zapobiegającego demoralizacji ucznia.

      

     E.   uzyskania informacji,  że uczeń  używa alkoholu lub innych środków, bądź przejawia inne zachowania świadczące o zagrożeniu demoralizacją (naruszenie zasad współżycia społecznego, popełnienie czynu zabronionego, systematyczne uchylanie się od obowiązku szkolnego, udział w działalności grup przestępczych)

      

     1. Przekazuje uzyskaną informację wychowawcy klasy.
     2. Wychowawca informuje o fakcie pedagoga/psychologa szkolnego i dyrektora szkoły.
     3. Wychowawca wzywa do szkoły rodziców (prawnych opiekunów) ucznia i przekazuje im uzyskaną informację. Przeprowadza rozmowę z rodzicami oraz uczniem w ich obecności. W przypadku potwierdzenia informacji zobowiązuje ucznia do zaniechania negatywnego postępowania,  rodziców zaś bezwzględnie do szczególnego nadzoru nad dzieckiem. W toku interwencji może zaproponować rodzicom skierowanie dziecka do specjalistycznej placówki i udział w programie terapeutycznym.
     4. Jeżeli rodzice odmawiają współpracy lub nie stawiają się do szkoły, a nadal, z wiarygodnych źródeł, napływają informacje o przejawach demoralizacji ich dziecka, dyrektor szkoły pisemnie powiadamia o zaistniałej sytuacji sąd rodzinny lub policję (specjalistę ds. nieletnich).
     5. Podobnie w sytuacji, gdy szkoła wykorzysta wszystkie dostępne jej środki oddziaływań wychowawczych (rozmowa z rodzicami, ostrzeżenie ucznia, spotkania z pedagogiem, psychologiem itp.), a ich zastosowanie nie przynosi oczekiwanych rezultatów, dyrektor szkoły powiadamia sąd rodzinny lub policję. Dalszy tok postępowania leży w kompetencjach tych instytucji.
     6. W przypadku uzyskania informacji o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu przez ucznia lub wobec ucznia:

     156 k.k.

     ciężki uszczerbek na zdrowiu

     157 § 4 k.k.

     naruszenie czynności narządu ciała lub spowodowanie rozstroju zdrowia określonego w art. 157 § 2, 3 k.k., trwającego nie dłużej niż 7 dni, gdy sprawcą jest osobą najbliższą dla pokrzywdzonego zamieszkującą wspólnie ze sprawcą

     160 § 1,3 k.k.

     narażenie na niebezpieczeństwo

     191 § 1 k.k.

     zmuszanie przemocą lub groźbą bezprawną osoby do określonego zachowania

     193 k.k.

     naruszenie miru domowego

     200 k.k.

     czynność seksualna z małoletnim poniżej 15 roku życia; pornografia z udziałem małoletniego

     201 k.k.

     kazirodztwo

     202 k.k.

     prezentacja i rozpowszechnianie pornografii

     203 k.k.

     przymuszanie do prostytucji

     204 k.k.

     stręczycielstwo, sutenerstwo

     207 k.k.

     znęcanie się

     208 k.k.

     rozpijanie małoletniego

     209 § 3 k.k.

     niealimentacja – jeżeli pokrzywdzonemu przyznano odpowiednie świadczenie rodzinne albo zaliczkę alimentacyjną

     210 k.k.

     porzucenie nieporadnego

     211 k.k.

     uprowadzenie małoletniego lub nieporadnego

     276 k.k.

     zniszczenie, uszkodzenie, ukrycie lub usunięcie dokumentu

     278 § 1, 3, 5 k.k.

     kradzież, w tym energii lub karty uprawniającej do podjęcia pieniędzy z automatu bankowego

     279 § 1 k.k.

     kradzież z włamaniem

     280 k.k.

     rozbój

     281 k.k.

     kradzież rozbójnicza

     282 k.k.

     wymuszenie rozbójnicze

     284 § 1,3 k.k.

     przywłaszczenie mienia

      

     zgodnie z art. 304 par. 2 kodeksu postępowania karnego, dyrektor szkoły jako przedstawiciel instytucji jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić o tym prokuratora lub policję.

      

     F.    gdy nauczyciel podejrzewa, że uczeń posiada przy sobie substancję przypominającą narkotyk

      

     1. Nauczyciel w obecności innej osoby (wychowawca, pedagog, psycholog, dyrektor, itp.) ma prawo żądać, aby uczeń przekazał mu tę substancję, pokazał zawartość torby szkolnej oraz kieszeni (we własnej odzieży), ewentualnie. innych przedmiotów budzących podejrzenie, co do ich związku z poszukiwaną substancją. Nauczyciel nie ma prawa samodzielnie wykonać czynności przeszukania odzieży ani plecaka ucznia - jest to czynność zastrzeżona wyłącznie dla policji.
     2. W przypadku, gdy uczeń, mimo polecenia, odmawia przekazania nauczycielowi substancji i pokazania zawartości plecaka, dyrektor szkoły wzywa policję, która przeszukuje odzież i przedmioty należące do ucznia oraz zabezpiecza znalezioną substancję i zabiera ją do ekspertyzy.
      1.  Jeżeli uczeń wyda substancję dobrowolnie, nauczyciel, po odpowiednim zabezpieczeniu, zobowiązany jest bezzwłocznie przekazać ją do jednostki policji. Wcześniej próbuje ustalić, w jaki sposób i od kogo, uczeń nabył substancję. Całe zdarzenie nauczyciel dokumentuje notatką z ustaleń wraz ze swoimi spostrzeżeniami. O swoich spostrzeżeniach powiadamia dyrektora szkoły, pedagoga oraz rodziców/opiekunówucznia.

      

     G. usiłowania popełnienia samobójstwa lub zamiaru samobójczego

      

     1. Pracownik szkoły, który dowiedział się o zamiarze lub usiłowaniu popełnienia samobójstwa ucznia (w szkole lub poza szkołą) natychmiast nawiązuje i podtrzymuje kontakt niewerbalny i werbalny z uczniem.
     2. Następnie zawiadamia niezwłocznie dyrekcję szkoły.
     3. Dyrektor szkoły zapewnia uczniowi bezpieczeństwo fizyczne poprzez:

     izolację ucznia od grupy rówieśniczej, stałą obecność z uczniem osoby dorosłej oraz udzielenie w razie potrzeby pierwszej pomocy.

     1. Dyrektor szkoły zawiadamia rodziców ucznia, wzywa pogotowie ratunkowe, ewentualnie policję oraz zawiadamia organ nadzoru pedagogicznego o zaistniałej sytuacji.
     2. Dyrektor szkoły przekazuje ucznia rodzicom (ewentualnie służbom ratunkowym) jednocześnie informując o możliwości pomocy specjalistycznej dla ucznia i jego rodziców.
     3. Interwencję w środowisku rówieśniczym ucznia prowadzi pedagog lub psycholog szkolny/ z Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej/  z Poradni Zdrowia Psychicznego lub inną osobę przeszkoloną w interwencji kryzysowej na terenie szkół placówek oświatowych – w celu prewencji naśladownictwa i pomocy uczniom w odreagowaniu stresu.
     4. Dyrektor szkoły wraz z wychowawcą, pedagogiem/psychologiem szkolnym organizuje spotkanie nauczycieli uczących ucznia w celu  poinformowania o zaistniałej sytuacji i jej przebiegu, pomocy nauczycielom i pracownikom szkoły w odreagowaniu stresu psychicznego oraz diagnozy sytuacji życiowej ucznia i formułowania sposobów pomocy uczniowi.
     5. Dyrektor szkoły zapewnia realizację planu zapobiegania samobójstwom poprzez: 
     • wspieranie ucznia po zamiarze lub usiłowania samobójstwa i jego rodziny,
     • zapewnienie pomocy w uzyskaniu przez ucznia i jego rodzinę wsparcia specjalistycznego (medycznego, psychologicznego) oraz realizowanie zaleceń zawartych we wskazaniach specjalistów opiekujących się dzieckiem.
     • opracowania i wdrażania na terenie szkoły strategii zapobiegania samobójstwom uczniów (rozpoznanie uczniów z zaburzeniami osobowości i zaproponowanie im pomocy psychologicznej,  zwracanie uwagi i uczenie się, jak w wypowiedziach i/lub w zmianie zachowania niewerbalnego wcześnie rozpoznawać sygnały ostrzegające o samobójstwie).

      

     H.  ucznia uchylającego się od realizowania obowiązku szkolnego

      

     1. Nauczyciel odnotowuje każdą nieobecność ucznia na prowadzonych zajęciach lekcyjnych.
     2. Rodzice mają obowiązek usprawiedliwić nieobecności dziecka w terminie ustalonym przez wychowawcę.
     3. Jeżeli nieobecności nie zostaną usprawiedliwione w wyznaczonym terminie, wychowawca kontaktuje się z rodzicami ucznia w celu wyjaśnienia przyczyn nieusprawiedliwionych nieobecności.
     4. W przypadku braku współpracy rodzica (opiekuna) z wychowawcą - rodzic nie uczestniczy w zebraniach, konsultacjach, nie wyraża chęci na spotkania indywidualne, oraz w przypadku dalszego uchylania się ucznia od obowiązku szkolnego, wychowawca zgłasza  fakt pedagogowi szkolnemu.
     5. Pedagog sprawdza przyczyny nieobecności ucznia poprzez rozmowę z uczniem lub rodzicami ucznia.
     6. Wychowawca, pedagog szkolny oraz rodzice ucznia podejmują wspólne działania zaradcze w celu regularnego realizowania obowiązku szkolnego przez danego ucznia.
     7. W sytuacji, gdy uczeń w dalszym ciągu nie realizuje obowiązku szkolnego, pedagog szkolny w porozumieniu z dyrektorem i wychowawcą ucznia pisemnie informuje organ prowadzący, który uruchamia procedurę administracyjną.  O przedłużającym się uchylaniu od spełniania obowiązku szkolnego ucznia dyrektor szkoły powiadamia wydział rodzinny i nieletnich.

      

     I.      cyberprzemocy (nękanie za pośrednictwem sieci)

      

     1. W przypadku ujawnienia sytuacji, w której stosowana jest cyberprzemoc  nauczyciel lub inny pracownik szkoły zobowiązany jest do zgłoszenia tego faktu wychowawcy lub pedagogowi szkolnemu.
     2. Wychowawca w porozumieniu z pedagogiem szkolnym zabezpiecza dowody świadczące o cyberprzemocy.  Należy zanotować datę i czas otrzymania materiału, treść wiadomości oraz, jeśli to możliwe, dane nadawcy (nazwę użytkownika, adres e-mail, numer telefonu komórkowego, itp.) lub adres strony www, na której pojawiły się szkodliwe treści czy profil.
     3. Wychowawca wraz z pedagogiem/psychologiem szkolnym rozmawia z osobami związanymi ze zdarzeniem w celu ustalenia okoliczności i tożsamości sprawcy, a następnie informuje rodziców poszkodowanego ucznia.

      

     1. Identyfikacja i działania w stosunku do sprawcy:
     2. W sytuacji kiedy ustalenie sprawcy nie jest możliwe, należy skontaktować się z dostawcą usługi w celu usunięcia z sieci kompromitujących lub krzywdzących materiałów.
     3. Jeżeli sprawcą zdarzenia jest osoba spoza szkoły, rodzice ucznia zostają poinformowani o możliwości zgłoszenia sprawy na policję.
     4. Jeżeli sprawcą zdarzenia jest uczeń, pedagog szkolny/ psycholog szkolny/  wychowawca powinien podjąć następujące działania:
     • przeprowadzić rozmowę z uczniem, której celem jest ustalenie okoliczności zajścia, wspólnie zastanowić się nad jego przyczynami i poszukać rozwiązania sytuacji konfliktowej. Jeśli w zdarzeniu brała udział większa grupa uczniów, należy rozmawiać z każdym z nich z osobna, zaczynając od lidera grupy;
     • omówić z uczniem skutki jego postępowania i poinformować o konsekwencjach regulaminowych, które zostaną wobec niego zastosowane;
     • zobowiązać sprawcę do zaprzestania swojego działania i usunięcia z sieci szkodliwych materiałów;
     • ustalić ze sprawcą sposób zadośćuczynienia wobec ofiary cyberprzemocy;
     • poinformować rodziców ucznia o przebiegu zdarzenia i zapoznać z materiałem dowodowym, a także z decyzją w sprawie dalszego postępowania i podjętych przez szkołę środkach dyscyplinarnych wobec ich dziecka;
     • we współpracy z rodzicami należy opracować projekt kontraktu dla ucznia, określającego zobowiązania ucznia, rodziców i przedstawiciela szkoły oraz konsekwencje nieprzestrzegania przyjętych zobowiązań i terminy realizacji zadań zawartych w umowie;
     • wobec sprawcy cyberprzemocy szkoła stosuje kary zawarte w statucie szkoły, takie same, jak w przypadku każdego rodzaju przemocy;
     • dodatkowo uczeń - sprawca może mieć czasowy zakaz korzystania ze szkolnej pracowni multimedialnej w czasie wolnym lub przynoszenia do szkoły akcesoriów elektronicznych;
     • jeśli rodzice sprawcy cyberprzemocy odmawiają współpracy lub nie stawiają się do szkoły dyrektor szkoły powinien pisemnie powiadomić o zaistniałej sytuacji sąd rodzinny.
     • jeżeli sprawca cyberprzemocy dopuścił się czynu wymienionego w punkcie E. ppk. 6., sprawę kieruje się do organów ścigania.

      

     1. Działania wobec ofiary cyberprzemocy:
     • Ofiara cyberprzemocy otrzymuje w szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczną udzielaną przez pedagoga lub psychologa szkolnego oraz poradę, jak ma się zachować, aby zapewnić sobie poczucie bezpieczeństwa i nie doprowadzić do eskalacji prześladowania.
     • Po zakończeniu interwencji wychowawca wraz z osobą udzielającą pomocy monitorują sytuację ucznia sprawdzając, czy nie są wobec niego podejmowane dalsze działania przemocy bądź odwetowe ze strony sprawcy.
     • Rodzice dziecka będącego ofiarą cyberprzemocy zostają poinformowani o problemie, podjętych działaniach szkoły i w miarę potrzeb, otrzymują wsparcie i pomoc specjalistów. 

      

     J. złamania przez ucznia zakazu korzystania w czasie zajęć lekcyjnych z telefonu komórkowego, dyktafonu, aparatu fotograficznego lub innego urządzenia służącego do rejestrowania dźwięku i obrazu.

     1. Naruszenie przez ucznia zasad korzystania z telefonów komórkowych podczas zajęć lekcyjnych powoduje zabranie telefonu do „depozytu” – aparat zostaje wyłączony w obecności ucznia i przechowywany przez nauczyciela do zakończenia zajęć.
     2. Nauczyciel informuje o zdarzeniu wychowawcę ucznia, który przeprowadza rozmowę interwencyjno – dyscyplinującą z uczniem, a następnie powiadamia rodziców ucznia.
     3. W przypadku ponownego łamania przez ucznia zakazu korzystania z telefonu, wychowawca stosuje wobec ucznia kary wynikające ze Statutu szkoły.
     4. W przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że w/w sprzęt został wykorzystany do zarejestrowania dźwięku lub obrazu na zajęciach, ma prawo żądać od ucznia ujawnienia nagrania i przekazania mu sprzętu użytego do rejestracji (w obecności innej osoby dorosłej).
     5. W przypadku, gdy nauczyciel jest pewien, że doszło do rejestracji lub gdy uczeń odmawia ujawnienia nagrania nauczyciel powiadamia o tym fakcie wychowawcę i pedagoga szkolnego lub dyrektora szkoły. Zabezpiecza sprzęt wykorzystany do rejestracji w celu uniemożliwienia jej skasowania i przekazuje go wychowawcy, pedagogowi lub dyrektorowi szkoły.
     6. Wychowawca i pedagog szkolny przeprowadzają rozmowę z uczniem, ustalają okoliczności i cel użycia przez niego sprzętu rejestrującego i za jego zgodą odtwarzają ewentualne nagranie.
     7. W przypadku, gdy uczeń nadal odmawia ujawnienia nagrania lub nie chciał dobrowolnie przekazać sprzętu nauczycielowi, wychowawca wzywa do szkoły rodziców (prawnych opiekunów) ucznia i przekazuje im uzyskane informacje o zdarzeniu. Przeprowadza rozmowę z uczniem w obecności rodziców, zobowiązuje go do natychmiastowego skasowania ewentualnego nagrania i wyjaśnia konsekwencje związane z jego upowszechnianiem lub opublikowaniem.
     8. Wychowawca sporządza notatkę z rozmowy.
     9. Jeżeli uczeń odmawia ujawnienia nagrania, a rodzice ucznia nie podejmują współpracy ze szkołą, dyrektor szkoły przekazuje sprawę policji.

      

     K.  zgłoszenia się do szkoły po dziecko rodzica pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.

      

     • Nauczyciel, który podejrzewa lub otrzymuje informację o tym, że po dziecko przyszedł rodzic pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, powiadamia dyrektora szkoły.
     • Dyrektor wydaje dyspozycje, które umożliwią odizolowanie dziecka od nietrzeźwego rodzica.
     • Jeżeli rodzic w sposób agresywny usiłuje odebrać dziecko pomimo braku zgody szkoły, dyrektor lub nauczyciel zawiadamia policję.
     • Dyrektor/nauczyciel nawiązuje kontakt z drugim rodzicem, informuje o zaistniałej sytuacji oraz ustala sposób dalszego postępowania w celu odebrania dziecka ze szkoły. W przypadku braku  kontaktu z rodzicem  podejmuje próbę skontaktowania się z osobami wskazanymi przez rodziców w upoważnieniu do odbioru dziecka ze szkoły.
     • Dziecko odbiera drugi rodzic lub na podstawie ustaleń z rodzicami nauczyciel przekazuje dziecko osobie upoważnionej. W sytuacji, gdy rodzic lub upoważniona pisemnie osoba nie może odebrać dziecka, rodzic może jednorazowo wskazać (upoważnienie ustne) inną pełnoletnią osobę, podając jej dane. Osoba upoważniona w momencie odbioru dziecka powinna mieć przy sobie dowód osobisty i na żądanie nauczyciela okazać go.
     •  Jeżeli nie ma możliwości kontaktu z drugim rodzicem lub osobą upoważnioną do odbioru dziecka ze szkoły, nauczyciel informuje dyrektora o zaistniałej sytuacji. Dyrektor podejmuje decyzję co do dalszego trybu  postępowania z uwzględnieniem: decyzji o ponownej próbie skontaktowania się z osobami mogącymi odebrać dziecko ze szkoły. W  tym czasie dziecko pozostaje pod opieką nauczyciela. W przypadku wyczerpania wszelkich możliwości odbioru dziecka przez rodzica lub osobę upoważnioną dyrektor  podejmuje decyzję o zawiadomieniu policji, która przejmuje opiekę nad dzieckiem i postanawia o ewentualnym oddaniu dziecka pod opiekę innym członkom  rodziny lub o umieszczeniu w placówce opiekuńczej.
     •  Dyrektor sporządza notatkę służbową z przebiegu zdarzenia.
     • Po zdarzeniu dyrektor/ pedagog szkolny przeprowadza rozmowę z rodzicami w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji oraz zobowiązuje ich do przestrzegania zasad obowiązujących w szkole, dotyczących odbioru dziecka z placówki oraz przedstawia ofertę pomocy w zakresie diagnozy i leczenia uzależnień .
     • W przypadku gdy sytuacja zdarza się kolejny raz lub dziecko zostało umieszczone w placówce interwencyjnej, dyrektor powiadamia o zdarzeniach  sąd  rodzinny, a także terenowy ośrodek pomocy społecznej.

      

     L.   Wypadku na terenie szkoły lub poza nią (wycieczka, impreza).

     1. Pracownik Szkoły, który powziął wiadomość o wypadku ucznia:

     - niezwłocznie zapewnia poszkodowanemu opiekę, w szczególności sprowadzając fachową pomoc medyczną, a w miarę możliwości udzielając poszkodowanemu pierwszej pomocy (ogólne zasady postępowania przy udzielaniu pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach stanowią załącznik nr 1 do procedury);

     - nie dopuszcza do zajęć lub przerywa je wyprowadzając uczniów z miejsca zagrożenia, jeżeli miejsce, w którym są lub będą prowadzone zajęcia może stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa uczniów;

     - niezwłocznie powiadamia dyrektora Szkoły.

     2. Jeśli nauczyciel ma w tym czasie zajęcia z klasą – prosi o nadzór nad swoimi uczniami nauczyciela uczącego w najbliższej sali lub innego pracownika Szkoły.

     3. Po udzieleniu pierwszej pomocy o każdym wypadku dyrektor Szkoły lub nauczyciel pod opieką którego przebywał uczeń w chwili wypadku, powiadamia rodziców poszkodowanego ucznia i ustala z rodzicami:

     - potrzebę wcześniejszego przyjścia rodzica,

     - godzinę odbioru dziecka ze Szkoły w dniu zdarzenia.

     4. Fakt ten powiadamiający dokumentuje wpisem w dzienniku elektronicznym podając datę i godzinę powiadomienia matki/ojca/opiekuna prawnego ucznia o wypadku.

     5. W każdym trudniejszym przypadku (widoczne obrażenia, urazy, niepokojące objawy) nauczyciel lub dyrektor Szkoły wzywa Pogotowie Ratunkowe. W przypadku stwierdzenia przez lekarza konieczności przewiezienia do szpitala, przy nieobecności rodziców/ prawnych opiekunów, opiekę nad uczniem przejmuje wychowawca klasy lub wyznaczony przez dyrektora szkoły nauczyciel.

     6. Jeżeli wypadek zdarzył się w czasie wyjścia, imprezy organizowanej poza terenem Szkoły, wszystkie stosowne decyzje podejmuje opiekun grupy/kierownik wycieczki i odpowiada za nie.

      

      Załącznik nr 1 do Procedury postępowania w sytuacji zaistnienia wypadku ucznia w SP1 Przasnysz

      

      OGÓLNE ZASADY POSTĘPOWANIA PRZY UDZIELANIU PIERWSZEJ POMOCY POSZKODOWANYM W WYPADKACH

      

     - Należy pamiętać, że udzielenie pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach jest prawnym obowiązkiem każdego (art. 162 Kodeksu Karnego).

     - Zachować spokój, nie wpadać w panikę, rozpoznać stan poszkodowanego.

     - Usunąć poszkodowanego z rejonu zagrożenia.

     - Jeśli stwierdzisz, że sam nie potrafisz udzielić pierwszej pomocy, zorganizuj ją zawiadamiając placówkę służby zdrowia lub kogoś z otoczenia, kto potrafi jej udzielić.

     - Poszkodowanemu zapewnić spokój, odsunąć z otoczenia zbędne osoby, w każdej sytuacji zapewnić poszkodowanemu ciepłe okrycie.

     -  Nie lekceważyć nawet drobnych skaleczeń, każde skaleczenie należy prawidłowo zaopatrzyć.

     -  W przypadkach porażenia prądem, braku oddechu, braku pracy serca, krwotoku, zatrucia i innych poważnych urazów – bezwzględnie wezwać lekarza (Pogotowie Ratunkowe).

     -  Do chwili przybycia lekarza nie przerywać rozpoczętego sztucznego oddychania.

     -  Poszkodowanego z krwotokiem wolno tylko przenosić lub przewozić.

     - Poszkodowanemu z utratą świadomości nie wolno podawać leków w postaci płynnej ani stałej (tabletki).

      -  W przypadku podejrzeń uszkodzenia kręgosłupa, nie wolno bez koniecznej przyczyny zmieniać pozycji poszkodowanego.

     -  Nie pozostawiać poszkodowanego bez opieki