• REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

     SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI

     W PRZASNYSZU

      

     Rozdział I: POSTANOWIENIA OGÓLNE

     § 1.

     1. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Przasnyszu.

     § 2.

     2. Samorząd Uczniowski, działający w Szkole Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Przasnyszu, zwany dalej „Samorządem”, działa na podstawie Ustawy o systemie oświaty z dn. 7 IX 1991 r. (Dz.U. z 1991 r., nr 95, poz. 425), Statutu Szkoły oraz niniejszego Regulaminu.

      

     Rozdział II: CELE DZIAŁALNOŚCI SAMORZĄDU

     § 3.

     1. Do głównych celów działalności Samorządu należą:

     a. promowanie i rozwijanie wśród uczniów samorządności,

     b. przedstawianie Dyrektorowi, Radzie Pedagogicznej oraz Radzie Rodziców wniosków, opinii i potrzeb uczniów,

     c. zwiększanie aktywności uczniowskiej, rozwijanie zainteresowań uczniów i realizowanie własnych pomysłów dla wspólnego dobra,

     d. promowanie wiedzy na temat praw uczniów i czuwanie nad ich przestrzeganiem,

     e. organizowanie i zachęcanie uczniów do działalności społecznej, kulturalnej, sportowej, rozrywkowej i naukowej w szkole.

      

     Rozdział III: OPIEKUN SU

     § 4.

     1. Opiekę nad pracą Samorządu sprawuje opiekun wybierany spośród  członków Rady Pedagogicznej. Opiekę nad Samorządem może sprawować dwóch nauczycieli.

     § 5.

     1. Opiekuna Samorządu w imieniu wszystkich uczniów wybiera Zarząd Samorządu Uczniowskiego. Prawo kandydowania przysługuje wszystkim nauczycielom.  Zarząd wybiera opiekuna/2 opiekunów spośród zgłoszonych przez Dyrektora kandydatur chętnych nauczycieli.

     § 6.

     1. Opiekun Samorządu wspomaga jego działalność  w sprawach merytorycznych i organizacyjnych oraz inspiruje uczniów do działania.

      

     Rozdział IV: ORGANY SU

     § 7.

     1. Do organów Samorządu należą:

     a. Klasowe Rady Samorządu;

     b. Rada Samorządów Klasowych;

     c. Zarząd Samorządu Uczniowskiego;

     d. Szkolna Rada Wolontariatu.

     2. Kadencja organów Samorządu trwa 1 rok szkolny.

     § 8.

     1. Klasowa Rada Samorządu wybierana jest przez spośród uczniów każdej klasy, przez ogół uczniów danej.

     2. W jej skład wchodzi 3 – 5 uczniów, pełniących funkcje: przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego, skarbnika i inne w zależności od klasy;

     § 9

     1. Radę Samorządów Klasowych tworzą przedstawiciele Klasowych Rad Samorządu klas IV – VIII tj. po 1 uczniu z każdej Klasowej Rady Samorządu;

     2. Rada Samorządów Klasowych:

     a. identyfikuje potrzeby uczniów,

     b. współpracuje z organami  Samorządu i informuje uczniów o ich działalności,

     c. włącza uczniów w ogólnoszkolne działania Zarządu.

     § 10.

     1. Zarząd Samorządu Uczniowskiego, zwany dalej „Zarządem”, wybierany jest spośród ogółu uczniów trzech najwyższych poziomów klas, przez uczniów klas IV–VIII, w wyborach równych, bezpośrednich i tajnych.

     2. Zarząd składa się z przewodniczącego, wiceprzewodniczącego, skarbnika i pozostałych członków Zarządu, którzy mogą być podzieleni na sekcje.

     3. Do zadań Zarządu należy:

     a. koordynowanie, inicjowanie i organizowanie działań uczniowskich,

     b. opracowanie rocznego planu działania Samorządu,

     c. identyfikacja potrzeb uczniów i odpowiadanie na te potrzeby,

     d. przedstawianie Dyrektorowi, Radzie Pedagogicznej, Radzie Rodziców wniosków, opinii i sugestii członków Samorządu,

     e. zbieranie i archiwizowanie bieżącej dokumentacji Samorządu.

     § 11.

     1. Szkolna Rada Wolontariatu pełni funkcję społecznego organu szkoły, który wybiera, opiniuje oferty działań pomocowych, diagnozuje potrzeby społeczne w środowisku szkolnym lub otoczeniu szkoły.

     2. W skład Szkolnej Rady Wolontariatu wchodzi po jednym przedstawicielu z klas IV – VI i po dwóch przedstawicieli z klas VII - VIII, wybieranych przez Zarząd i Radę Samorządów Klasowych spośród chętnych uczniów klas IV – VIII.

     3. Opiekunem Rady Wolontariatu jest nauczyciel, który wyraża chęć organizacji wolontariatu uczniów i zaangażowania się w bezinteresowną pomoc potrzebującym.

     4. W działaniach wolontariatu uczestniczyć mogą wszyscy chętni nauczyciele, uczniowie i rodzice.

     5. Do zadań Szkolnej  Rady Wolontariatu należą:

     a. rozwijanie wśród młodzieży postaw otwartości i wrażliwości na potrzeby innych;

     b. zapoznawanie młodzieży z ideą wolontariatu;

     c. wypracowanie systemu włączania młodzieży do działań o charakterze wolontarystycznym;

     d. utworzenie bazy osób chętnych do niesienia pomocy;

     e. przygotowywanie do podejmowania pracy wolontariackiej poprzez szkolenia i współpracę z Centrum Wolontariatu przy MOPS;

     f. umożliwianie młodym podejmowania działań pomocowych na rzecz innych,  tj. niepełnosprawnych, chorych, samotnych;

     g. pomoc rówieśnikom szkolnym w trudnych sytuacjach;

     h. wspieranie humanitarnych, charytatywnych, ekologicznych, kulturalnych  i sportowych inicjatyw uczniów;

     i. prowadzenie grup wsparcia dla wolontariuszy.

     6. Szkolna Rada Wolontariatu wraz z opiekunem opracowuje roczny plan pracy, który przedstawia Dyrektorowi. Sprawozdanie ze swojej działalności w roku szkolnym Szkolna Rada Wolontariatu składa Zarządowi Samorządu Uczniowskiego i Radzie Pedagogicznej.

     Rozdział V: ORDYNACJA WYBORCZA

     § 12.

     1. Organy wybieralne Samorządu Uczniowskiego stanowią: Klasowe Rady Samorządu, Zarząd Samorządu Uczniowskiego, Szkolna Rada Wolontariatu.

     2. Wybory do organów Samorządu Uczniowskiego są równe, powszechne, bezpośrednie i większościowe, prowadzone w głosowaniu tajnym.

     3. Wybory do organów Samorządu Uczniowskiego odbywają się raz w roku szkolnym, nie później niż do 10 października.

     4. Prawo głosowania w wyborach (czynne prawo wyborcze) posiadają wszyscy uczniowie klas IV – VIII.

     § 13.

     1. Klasowe Rady Samorządu wybierane są spośród wszystkich uczniów klas IV -VIII, w głosowaniu bezpośrednim i tajnym. W skład Klasowej Rady Samorządu wchodzi 3 – 5 uczniów.

     § 14.

     1. Prawo kandydowania na członka Zarządu Samorządu Uczniowskiego (bierne prawo wyborcze) posiada każdy uczeń klas trzech najstarszych poziomów klas.

     § 15.

     1. Za przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Zarządu odpowiada Uczniowska Komisja Wyborcza, powołana przez Radę Samorządów Klasowych.

      

     2. Uczniowska Komisja Wyborcza składa się z 6 uczniów trzech najstarszych poziomów klas, którzy w danym roku szkolnym nie są kandydatami do Zarządu. Jej członkowie  powinni pochodzić z różnych klas.

     3. Ogłoszenie składu Uczniowskiej Komisji Wyborczej i rozpoczęcie przez nią prac powinno nastąpić na 3 tygodnie przed wyznaczonym terminem wyborów.

     § 16.

     1. Do zadań Uczniowskiej Komisji Wyborczej należy:

     a. ogłoszenie terminu wyborów i zasad zgłaszania kandydatur;

     b. przyjęcie zgłoszeń od kandydatów;

     c. weryfikacja zgłoszeń i ogłoszenie nazwisk kandydatów;

     d. poinformowanie uczniów szkoły o zasadach głosowania i zachęcanie do udziału w wyborach;

     e. czuwanie nad przebiegiem kampanii wyborczej;

     f. przygotowanie wyborów – list wyborców, kart do głosowania, lokalu wyborczego;

     g. przeprowadzenie wyborów;

     h. obliczenie głosów;

     i. sporządzenie protokołu z wyborów i ogłoszenie ich wyników;

     j. przyjęcie i rozpatrzenie ewentualnych skarg co do przebieg wyborów.

     2. Uczniowska Komisja Wyborcza działa w porozumieniu i ze wsparciem opiekuna Samorządu.

     3. Członkowie Uczniowskiej Komisji Wyborczej w dniu wyborów zwolnieni są z zajęć lekcyjnych.

     § 17.

     1. Zasady zgłaszania kandydatur na członka Zarządu Samorządu Uczniowskiego są następujące:

     a. Osoba zgłaszająca swoją kandydaturę do Zarządu Samorządu Uczniowskiego składa min. 20 podpisów poparcia swojej kandydatury, złożonych przez uczniów szkoły.

     b. Podpisy zbierane są na listach zawierających następujące informacje: imię, nazwisko, klasa, własnoręczny podpis.

      

     c. Listy z podpisami kandydaci składają do Uczniowskiej Komisji Wyborczej w wyznaczonym przez nią terminie – nie później niż 10 dni przed wyborami.

     d. Uczniowska Komisja Wyborcza weryfikuje podpisy i niezwłocznie informuje kandydata o wyniku.

     e. Po uzyskaniu potwierdzenia swojej kandydatury przez Uczniowską Komisję Wyborczą kandydat może rozpocząć kampanię wyborczą.

     f. Po terminie składania list podpisów przez kandydatów, Uczniowska Komisja Wyborcza publikuje ostateczną listę kandydatów.

     § 18.

     1. Zasady prowadzenia kampanii wyborczej są następujące:

     a. Kandydaci rozpoczynają kampanię wyborczą od czasu zatwierdzenia swojej kandydatury przez  Uczniowską Komisję Wyborczą i kończą dwa dni przed wyborami.

     b. W prowadzeniu kampanii wyborczej kandydatowi może pomagać jego sztab wyborczy, tj. grupa uczniów popierająca danego kandydata.

     c. Prowadzenie kampanii wyborczej dzień przed oraz w dniu wyborów jest zabronione.

     d. Prowadząc kampanię wyborczą kandydaci i pozostali uczniowie nie mogą naruszać dobrego imienia i w żaden sposób zakłócać prowadzenia kampanii przez innych kandydatów. Uczeń naruszający tę zasadę zostaje skreślony z listy kandydatów na członka Zarządu, a wobec pozostałych uczniów zostają wyciągnięte konsekwencje przewidziane w Statucie szkoły.

     §19.

     1. Zasady przeprowadzenia wyborów są następujące:

     a. Wybory odbywają się w wyznaczonym przez Uczniowską Komisję Wyborczą terminie, podczas lekcji i przerw międzylekcyjnych.

     b. Wybory  odbywają  się  w  specjalnie  na  ten  cel  wyznaczonym  pomieszczeniu – lokalu wyborczym (osobna sala lub wydzielona część korytarza).

     c. Lokal wyborczy powinien umożliwiać oddanie głosu w warunkach tajności.

     d. W lokalu wyborczym przez cały okres trwania wyborów znajdują się: min. 2 członkowie Uczniowskiej Komisji Wyborczej, karty do głosowania, listy wyborców, zaplombowana urna.

     e. Uczniowska Komisja Wyborcza przygotowuje listy wyborców w oparciu o aktualną listę uczniów szkoły. Na liście znajdują się: imię, nazwisko, klasa, miejsce na odręczny podpis.

      

     f. Przed rozpoczęciem wyborów Uczniowska Komisja Wyborcza drukuje karty do głosowania w liczbie odpowiadającej liczbie uczniów z klas IV - VIII. Każda karta do głosowania powinna być opatrzona pieczęcią szkoły.

     g. Głosowanie dokonuje się poprzez stawienie się przed Uczniowską Komisją Wyborczą w określonym miejscu i terminie, przedstawienie legitymacji uczniowskiej członkom Komisji, złożenie podpisu na liście wyborców oraz wypełnienie kart do głosowania według instrukcji na niej zamieszczonej i wrzucenie karty do urny wyborczej.

     h. Jeden wyborca głosuje na jednego kandydata poprzez postawienie jednego znaku X (dwóch krzyżujących się linii) w polu po lewej stronie nazwiska kandydata.

     i. Za głos nieważny uznaje się ten, w którym na karcie znak „X” postawiono przy więcej niż jednym nazwisku oraz jeżeli na karcie nie postawiono żadnego znaku „X”.

     § 20.

     1. Liczenie głosów odbywa się według poniższej procedury:

     a. Po zakończeniu głosowania członkowie Uczniowskiej Komisji Wyborczej otwierają urnę i dokonują przeliczenia znajdujących się w niej kart do głosowania i głosów oddanych na poszczególnych kandydatów.

     b. Uznanie głosu za nieważny wymaga akceptacji wszystkich członków Uczniowskiej Komisji Wyborczej obecnych przy liczeniu głosów.

     c. Wyniki liczenia głosów Uczniowska Komisja Wyborcza spisuje w protokole zawierającym następujące informacje: liczba osób uprawnionych do głosowania, liczba wydanych kart do głosowania, liczba głosów ważnych, liczba głosów nieważnych, liczba głosów oddanych na poszczególnych kandydatów.

     d. Wyniki  liczenia  głosów  wraz  z  informacją  o  tym,  kto  został  członkiem  Zarządu Samorządu Uczniowskiego, Uczniowska Komisja Wyborcza publikuje na szkolnej tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej szkoły.

     § 21.

     1. Członkami Zarządu Samorządu Uczniowskiego w danym roku szkolnym zostaje liczba kandydatów równa liczbie klas najstarszych trzech poziomów klas, którzy otrzymali w wyborach największą liczbą głosów. Spośród trzech osób z największą liczbą głosów, Zarząd w tajnym głosowaniu wybiera Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz Skarbnika Zarządu.

     § 22.

     1. Kadencja Zarządu Samorządu Uczniowskiego trwa od dnia ogłoszenia wyników wyborów do dnia ogłoszenia wyników kolejnych wyborów.

     Rozdział VI: POSTANOWIENIA KOŃCOWE

     § 23.

     1. Zmiany Regulaminu SU można dokonać podczas wspólnych obrad Rady Samorządów Klasowych i Zarządu  na wniosek przewodniczącego Zarządu, opiekuna Samorządu, dyrektora szkoły lub co najmniej połowy członków Zarządu lub Rady Samorządów Klasowych.

     2. Uchwała o zmianie Regulaminu wchodzi w życie po upływie 2 tygodni od daty jej podjęcia.

      

     Niniejszy Regulamin został uchwalony przez zebranie ogólne Klasowych Rad Samorządu i wchodzi w życie z dniem  02.10.2017 roku.