• KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATA NA PRACOWNIKA – PROCES REKRUTACJI

     Zgodnie z art. 13 ust. 1–2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO – informujemy, że:

     1. Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji  jest Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Przasnyszu, jako pracodawca.
     2. Mogą się Państwo kontaktować z  inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem: sp1przasnysz@gmail.com
     3. Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
     4. Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
     5. Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
     6. Przepisy prawa pracy: art. 22  Kodeksu pracy oraz §1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika.
     7. Odbiorcą Państwa danych osobowych będą podmioty uprawnione na mocy przepisów prawa lub podmioty przetwarzające w imieniu administratora, na postawie  zawartej umowy.
     8. Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.
     9. W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez  10 miesięcy.
     10. Prawa osób, których dane dotyczą

     Mają Państwo prawo do:

      1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
      2.  prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
      3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
      4. prawo do usunięcia danych osobowych;
      5. prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)
     1. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

      

     Kandydat przesyłający CV winien umieścić klauzulę informacyjną w dokumencie CV.

     Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji na stanowisko ……………………………… przez Szkołę Podstawową Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi  im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Przasnyszu, ul. Żwirki i Wigury 4,06-300 Przasnysz zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. RODO (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119.) od dnia wejścia w życie w/w rozporządzenia .

     Wszystkie CV bez powyższej klauzuli ,zgody na przetwarzanie danych nie będą brane pod uwagę
     w procesie rekrutacji prowadzonej przez Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Przasnyszu będą usuwane z bazy administratora tj.  Dyrektora Sz

     koły Podstawowej Nr 1,ul. Żwirki i Wigury 4,06-300 Przasnysz.