• DZIAŁANIA SZKOŁY
     MAJĄCE ZA ZADANIE POMOC I WSPARCIE UCZNIA
     UNIKAJĄCEGO OBOWIĄZKU UCZĘSZCZANIA DO SZKOŁY

      

     1. Pedagog szkolny zobowiązany jest do:


     • Ewidencji dzieci zagrożonych i niedostosowanych społecznie
     • Wywiadów środowiskowych u uczniów nie realizujących obowiązku szkolnego
     • Rozmów indywidualnych z takim uczniem i jego rodzicami
     • Prowadzenia terapii indywidualnej, eliminowanie napięć psychicznych oraz pomocy w rozwiązywaniu trudności, które mogą być przyczyną absencji ucznia

     2. Psycholog szkolny zobowiązany jest do:


     • Zapewnienie uczniom wszelkiego typu doradztwa pedagogicznego
     • Prowadzenia terapii indywidualnej z uczniem, wspomagającej działania pedagoga szkolnego
     • Inicjowania różnych form pomocy wychowawczej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym ucznia wagarującego
     • Wspomagania wychowawczej funkcji rodzin ucznia unikającego uczęszczania do szkoły
     • Organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla ucznia i jego rodziców w tym prowadzenie terapii rodzinnej

     3. Wychowawca klasy zobowiązany jest do:


     • Poznania psychiki ucznia, jego sytuacji zdrowotnej i rodzinnej
     • Zbadanie źródeł absencji szkolnej ucznia
     • Otoczenie opieką uczniów zaniedbanych i opóźnionych w nauce, gdyż może to prowadzić do unikania obowiązku szkolnego
     • Poznania środowiska rodzinnego ucznia
     • Koordynowania działań opiekuńczo – wychowawczych innych nauczycieli, aby były spójne, nie ignorowały potrzeb ucznia, jego cech indywidualnych i możliwości rozwojowych

     4. Nauczyciel przedmiotu zobowiązany jest do:


     • Wspierania rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności i zainteresowań
     • Bezstronności i obiektywizmu w ocenie uczniów oraz sprawiedliwego traktowania wszystkich uczniów
     • Udzielania pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych w oparciu o rozpoznane potrzeby ucznia
     • Przestrzegania regulaminu WSO obowiązującego w szkole