• Regulamin
    korzystania przez uczniów z darmowych podręczników i materiałów edukacyjnych
    w Szkole Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi
    im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Przasnyszu

     

    Rozdział 1

    Postanowienia ogólne

    § 1

    Regulamin korzystania przez uczniów z podręczników lub materiałów edukacyjnych, zwanych dalej regulaminem, reguluje:

    1)    zasady wypożyczania podręczników edukacyjnych lub materiałów edukacyjnych i zapewnienia uczniom dostępu do nich,

    2)    obowiązki ucznia związane z wypożyczaniem,

    3)   postępowanie w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika lub materiału edukacyjnego,

    § 2

    Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa bez bliższego określenia o:

    bibliotece – należy przez to rozumieć bibliotekę zorganizowaną w szkole;

    uczniu – należy przez to rozumieć ucznia szkoły uprawnionego do otrzymania nieodpłatnie podręczników lub materiałów edukacyjnych;

    podręczniku – należy przez to rozumieć podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego;

    materiale edukacyjnym – należy przez to rozumieć materiał zastępujący lub uzupełniający podręcznik, umożliwiający realizację programu nauczania, mający postać papierową lub elektroniczną;

    materiale ćwiczeniowym – należy przez to rozumieć materiał przeznaczony dla uczniów służący utrwalaniu przez nich wiadomości i umiejętności przekazywany bez obowiązku zwrotu po zakończeniu roku szkolnego.

    rodzicu – należy przez to rozumieć rodzica lub opiekuna prawnego ucznia;

    wychowawcy – należy przez to rozumieć wyznaczonego przez dyrektora szkoły wychowawcę klasy.

    Rozdział 2

    Wypożyczanie uczniom podręczników lub materiałów edukacyjnych

    § 3

    1. Biblioteka gromadzi podręczniki i  materiały edukacyjne.
    2. Podręczniki i materiały edukacyjne powinny być użytkowane przez okres co najmniej trzech lat
    3. Biblioteka nieodpłatnie:

    a)    wypożycza uczniom podręczniki lub materiały edukacyjne mające postać papierową;

    b)   zapewnia uczniom dostęp do podręczników edukacyjnych mających postać elektroniczną

    § 4

         1.  Wypożyczanie i zwrot podręczników podlega ewidencji

         2.   Ewidencja prowadzona jest przez nauczyciela bibliotekarza.

         3.  Wersje elektroniczne podręczników lub materiałów edukacyjnych udostępniane są na stanowiskach komputerowych w bibliotece lub na stronie internetowej szkoły.

    § 5

    1. Do wypożyczenia podręczników i materiałów edukacyjnych uprawnieni są uczniowie szkoły.
    2. Wypożyczanie odbywa się na początku roku szkolnego – w pierwszym tygodniu nauki danego roku szkolnego.
    3. Podręczniki lub materiały edukacyjne wypożyczane są na okres zajęć dydaktycznych
    4. Najpóźniej w przedostatnim tygodniu zajęć dydaktycznych uczniowie zwracają podręczniki do biblioteki szkolnej
    5. Dołączone do podręczników lub materiałów edukacyjnych  płyty CD/DVD, mapy, plansze, itd. stanowią integralną część podręczników lub materiałów edukacyjnych (nie mogą być oddzielnie wypożyczane).

    § 6

    1. Uczeń, który w trakcie roku szkolnego przechodzi do innej szkoły, zobowiązany jest zwrócić otrzymane podręczniki lub materiały edukacyjne, z wyjątkiem określonym w ust.2
    2. W przypadku gdy uczeń niepełnosprawny przechodzi do innej szkoły w trakcie trwania roku szkolnego, nie ma obowiązku zwrotu podręczników lub materiałów edukacyjnych

    Rozdział 3

    Obowiązki ucznia związane z wypożyczaniem

    § 7

    1. Przez cały okres użytkowania podręczników lub materiałów edukacyjnych uczeń zobowiązany jest dbać o stan użytkowy książek.
    2. Zabrania się dokonywania jakichkolwiek wpisów i notatek w podręcznikach i materiałach edukacyjnych, z wyjątkiem określonym w ust.3.
    3. Dopuszcza się używania ołówka, jednak przed zwrotem uczeń powinien usunąć wszystkie wpisy ołówkiem.
    4. Wychowawca ma obowiązek poinformować uczniów o zasadach korzystania z podręczników lub materiałów edukacyjnych.

    Rozdział 4

    Postępowanie w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia w terminie podręcznika lub materiałów edukacyjnych

    § 8

     Postępowanie w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia w terminie podręcznika lub materiałów edukacyjnych

     

    1. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika lub materiału edukacyjnego w terminie, o którym mowa w  §5 ust. 3, szkoła może żądać od rodziców ucznia zwrotu:

    a)  kosztu zakupu podręcznika lub materiału edukacyjnego.

     2. Przez zniszczenie podręcznika lub materiału edukacyjnego rozumie się działanie, które   uniemożliwia dalsze ich wykorzystywanie, a usunąć skutków naruszeń się nie da (np. poplamienie nie dające się usunąć, trwałe zbrudzenie, porysowanie, połamanie, rozerwanie,  wyrwanie, zagubienie kartek)

    3. Jeżeli do podręcznika lub materiału edukacyjnego dołączone były płyta CD/DVD, mapy, plansze   itd. Należy je zwrócić wraz z podręcznikiem lub materiałem edukacyjnym. Zagubienie płyty CD skutkuje koniecznością zwrotu kosztów całego podręcznika lub materiałów  edukacyjnych.

    § 9

    1. W celu uzyskania od rodziców kosztu uszkodzonych, zniszczonych lub niezwróconych podręczników lub materiałów edukacyjnych szkoła na wniosek bibliotekarza wysyła do rodzica wezwanie do zapłaty. Koszt zagubionego lub uszkodzonego podręcznika określa się na podstawie ceny ustalonej przez MEN.
    2. W przypadku braku zapłaty za uszkodzone, zniszczone lub niezwrócone podręczniki lub materiały edukacyjne szkoła w porozumieniu z organem prowadzącym może wystąpić na drogę postępowania sądowego.

    § 10

     Materiały ćwiczeniowe są wydawane, za potwierdzeniem ich przyjęcia przez rodzica, na rok szkolny, bez obowiązku zwrotu.

    Rozdział 5

    Przepisy końcowe

    § 11

    1. Organem uprawnionym do zmiany i interpretacji postanowień regulaminu jest Dyrektor Szkoły
    2. Decyzje w kwestiach z zakresu wypożyczania lub udostępniania podręczników lub materiałów edukacyjnych, które nie zostały ujęte w niniejszym regulaminie, podejmuje Dyrektor Szkoły
    3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2014 r.